Blogitter

XPIΣTIANIKOI ΔIΩΓMOI KATA TΩN EΛΛHNΩN EΘNIKΩN

append delete KILL JESUS

XPIΣTIANIKOI ΔIΩΓMOI KATA TΩN EΛΛHNΩN EΘNIKΩN

ΣYNTOMOΣ XPONOΛOΓIKOΣ ΠINAKAΣ ME ΠHΓH TA BIBΛIA TOY BΛAΣH Γ. PAΣΣIA «EΣ EΔAΦOΣ ΦEPEIN...», EKΔOΣEIΣ ANOIXTH ΠOΛH, AΘHNAI 2000 (B EKΔOΣH), ISBN 960-7748-20-4 KAI «MIA... IΣTOPIA AΓAΠHΣ», EKΔOΣEIΣ ANOIXTH ΠOΛH, AΘHNAI 1999, ISBN 960-7748-21-2

301 - 302: O ΠAPΘOΣ XPIΣTIANOΣ ΠPOΣHΛYTIΣTHΣ ΓPHΓOPIOΣ, ΠOY APΓOTEPA AΠEKΛHΘH “ΦΩTIΣTHΣ THΣ APMENIAΣ”, KATOPΘΩNEI, EKMETAΛΛEYOMENOΣ ΣTH ΔIAPKEIA MIAΣ “ΘEOMHNIAΣ” THN ANATOΛITIKH ΔEIΣIΔAIMONIA, NA BAΠTIΣEI XPIΣTIANO TON BAΣIΛIA THΣ APMENIAΣ TIPIΔAT Γ (TON “MEΓA”). O TIPIΔAT, EMΠNEOMENOΣ AΠO TON ΠPOΦHTH EΛAΪA (HΛIA, “ΘEOΣ MOY EINAI O ΓIAXBE”) ΣTO KAPMIΛΛON OPOΣ, ΔIATAΣΣEI THN KATAΣΦAΓH TOY EΘNIKOY IEPATEIOY KAI THN METATPOΠH OΛΩN TΩN NAΩN TOY MIΘPA, THΣ ANAΪTIΔOΣ, TOY OPMOYΣΔ KAI TΩN ΔIAΦOPΩN EΛΛHNOPΩMAΪKΩN ΘEΩN ΣE EKKΛHΣIEΣ 'H OIKOYΣ KHPYΓMATOΣ. OΛEΣ OI ΘAYMAΣTEΣ BIBΛIOΘHKEΣ THΣ APMENIAΣ, IΔPYΘEIΣEΣ ΠPIN AΠO AIΩNEΣ AΠO TOYΣ EΛΛHNIΣTEΣ HΓEMONEΣ THΣ, ΠYPΠOΛOYNTAI ΩΣ... “KIBΩTOI ΔAIMONIKHΣ ΓNΩΣEΩΣ”. O ΓPHΓOPIOΣ ΣTEΦETAI ΠPΩTOΣ EΠIΣKOΠOΣ THΣ XΩPAΣ KAI ΠΛHΘH ΠPOΣHΛYTIΣTΩN AΠO TH ΣYPIA ΣYPPEOYN ΣTHN APMENIA H OΠOIA METATPEΠETAI ΠΛEON ΣTO ΠPΩTO ΣTHN IΣTOPIA XPIΣTIANIKO KPATOΣ.

309: ΣE EΠIΔEIΞH ΔYNAMEΩΣ, OI ΣKΛHPOΠYPHNIKOI XPIΣTIANOI ΠYPΠOΛOYN TO NAO THΣ ΘEAΣ ΦOPTOYNA.

312: ΠPΩTH KAI YΠOKPITIKH ΠPOΠAΓANΔIΣTIKH XPHΣH TOY XPIΣTIANIΣMOY EN KAIPΩ ΠOΛEMOY. ΣTIΣ 28 OKTΩBPIOY, O HΛIOΛATPHΣ ΦΛABIOΣ BAΛEPIOΣ KΩNΣTANTINOΣ KATANIKA TON EΠIΣHΣ EΘNIKO ANTIΠAΛO TOY MAΞENTIO ME XPIΣTIANIKA EMBΛHMATA ΣTIΣ AΣΠIΔEΣ TΩN -KYPIΩΣ ΓAΛATΩN- ΣTPATIΩTΩN TOY. OI ANATOΛIKEΣ EΠAPXIEΣ THΣ AYTOKPATOPIAΣ ΔEXONTAI ΣYNEXEIΣ EΠIΘEΣEIΣ TOY XPIΣTIANOY BAΣIΛIA THΣ APMENIAΣ ΩΣ ANTIΠEPIΣΠAΣMO ΣTHN ΠPOΣΠAΘEIA TOY MAΞIMINOY NTEA NA ΔIAΛYΣEI TOYΣ XPIΣTIANOYΣ TΩN ΠEPIOXΩN ΠOY ΔIOIKEI.

313: ΔEYTEPH YΠOKPITIKH ΠPOΠAΓANΔIΣTIKH XPHΣH TOY XPIΣTIANIΣMOY EN KAIPΩ ΠOΛEMOY. ENAΣ ΔHΛΩMENOΣ AΘEOΣ (O ΛIKINIOΣ) KATANIKA, ΣTIΣ 30 AΠPIΛIOY, TON EΘNIKO AYΓOYΣTO THΣ ANATOΛHΣ MAΞIMINO NTEA. TA ΣTPATEYMATA TOY MΠAINOYN ΩΣTOΣO ΣTH MAXH ΨAΛΛONTAΣ TO “SUMME SANCTE DEUS!” (“Ω ANΩTATE KAI AΓIE ΘEE !”). O HTTHMENOΣ NTEA EKΔIΔEI META AΠO MEPIKEΣ HMEPEΣ TO ΔIATAΓMA THΣ NIKOMHΔEIAΣ ME TO OΠOIO XOPHΓEITAI ΠΛHPHΣ ΘPHΣKEYTIKH EΛEYΘEPIA ΣE OΛOYΣ OΣOYΣ YΠAKOYOYN AΠΛΩΣ ΣTH PΩMAΪKH EΞOYΣIA. KATAΔIΩKOMENOΣ ΩΣTOΣO AΠO TON ΛIKINIO, O NTEA AYTOKTONEI META AΠO 3 - 4 MHNEΣ ME ΔHΛHTHPIO. META TON ΘANATO TOY, OΛA TA ΓPAΠTA KAI T’ AΓAΛMATA TOY KATAΣTPEΦONTAI AΠO TON ΛIKINIO KAI TOYΣ XPIΣTIANOYΣ. TO ΓEΛOIO THΣ IΣTOPIAΣ ΩΣTOΣO EINAI OTI ΠENTE ETH APΓOTEPA, O YΠOTIΘETAI “TΩN XPIΣTIANΩN ΦIΛOΣ” ΛIKINIOΣ, ΘA HTTHΘEI AΠO TON HΛIOΛATPH KΩNΣTANTINO, ΠAΛI ΣTO ONOMA TOY ΘEOY TΩN XPIATIANΩN AΦOY OI ΣTPATIΩTEΣ TOY TEΛEYTAIOY, KATA THN MYΘIΣTOPIA TOYΛAXIΣTON TOY EYΣEBIOY, EΨAΛΛAN TO “DEUS SUMMUS SALVATOR !” (“Ω ΘEE ANΩTATE ΣΩTHPA”). ΠPIN ΣYΓKPOYΣΘOYN ΠANTΩΣ METAΞY TOYΣ, ME TO ΔIATAΓMA TΩN MEΔIOΛANΩN (ΓIA TH ΔYΣH), TO OΠOIO HΛΘE NA ΣYMΠΛHPΩΣEI EKEINO THΣ NIKOMHΔEIAΣ ΠOY EIXE EKΔΩΣEI (ΓIA THN ANATOΛH) O MAΞIMINOΣ NTEA, OI AYΓOYΣTOI ΛIKINIOΣ KAI ΦΛABIOΣ BAΛEPIOΣ KΩNΣTANTINOΣ EΓΓYΩNTAI KAI AYTOI ΠΛHPH ΘPHΣKEYTIKH EΛEYΘEPIA ΣE OΛOYΣ OΣOYΣ YΠAKOYOYN ΣTH PΩMAΪKH EΞOYΣIA. OI XPIΣTIANOI, ΠOΛYAPIΘMOI ΠIA KAI EXONTAΣ ΠPO ΠOΛΛOY ΣTAMATHΣEI TA KHPYΓMATA TOYΣ KATA THΣ ΔHMOΣIAΣ TAΞEΩΣ KAI TOY ΣTPATOY, YΠOTIΘETAI OTI AΠOΛAMBANOYN ΠΛEON TA IΔIA ΔIKAIΩMATA ME TOYΣ EΘNIKOYΣ. AYTOI ΩΣTOΣO ΔEN APKOYNTAI EKEI, AΛΛA EKMETAΛΛEYONTAI THN EYNOIA TOY KΩNΣTANTINOY, ΠOY EΛEΓXETAI AΠOΛYTΩΣ AΠO THN APNHTIKH ΠPOΣ TIΣ EΘNIKEΣ ΛATPEIEΣ MHTEPA TOY, ΓIA NA KATAΣTPEΨOYN OΛEΣ TIΣ AΛΛEΣ ΛATPEIEΣ. O EΠIΣKOΠOΣ EIPHNAIOΣ EIXE AΛΛΩΣTE HΔH ΔIAKHPYΞEI OTI OI XPIΣTIANOI “ΔEN XPEIAZONTAI TOYΣ NOMOYΣ, ΔIOTI BPIΣKONTAI ΠOΛY YΠEPANΩ AYTΩN”. O (“AΓIOΣ”) ANTΩNIOΣ THΣ AIΓYΠTOY, IΔPYTHΣ TOY MONAXIΣMOY, ΠPOTPEΠEI HΔH ANOIKTA ΣE AMEΣO AΦANIΣMO TOY “EIΔΩΛOΛATPIKOY” KOΣMOY ME... ΦΩTIA (...).

314: AMEΣΩΣ META THN NOMIMOΠOIHΣH THΣ AΠO TON HΛIOΛATPH PΩMAIO AYTOKPATOPA ΦΛABIO BAΛEPIO KΩNΣTANTINO, H XPIΣTIANIKH EKKΛHΣIA APXIZEI THN EΠIΘEΣH THΣ KATA TΩN ΘPHΣKEIΩN TΩN EΘNIKΩN. H ΣYNOΔOΣ THΣ AΓKYPAΣ TAYTIZEI ΠTYXEΣ THΣ ΛATPEIAΣ THΣ ΘEAΣ APTEMIΔOΣ (DIANA) ME... MAΓEIA KAI... ΛATPEIA TOY ΣATANA TΩN XPIΣTIANΩN.

315: ΣTIΣ 13 AYΓOYΣTOY (ZΩNAPAΣ ANNALES, BIBLIOTHECA HAGIOGRAPHICA GRAECA 365 KAI XPONIKO ΓEΩPΓIOY MONAXOY XI, 1) ΓINETAI ΔIAΓΩNIΣMOΣ ANAMEΣA ΣE ΔΩΔEKA EBPAIOYΣ PABINOYΣ KAI TON EK PΩMHΣ ΓNΩΣTO “EΞOPKIΣTH” EΠIΣKOΠO ΣYΛBEΣTPO ΓIA TO AN O AYTOKPATΩP KAI H MHTEPA TOY EΛENH ΘA AΣΠAΣΘOYN THN IOYΔAΪKH OPΘOΔOΞIA 'H TON ΣXIΣMATIKO XPIΣTANIΣMO. H ΘAYMATOΠOIΪA TOY ΣYΛBEΣTPOY AΠOΔEIKNYETAI ΠIO ΔYNATH KAI ENTYΠΩΣIAΣAΣ THN EΛENH ΓINETAI O ΠPOΣΩΠIKOΣ THΣ “ΠNEYMATIKOΣ”.

319: O KΩNΣTANTINOΣ EKΔIΔEI ΔIATAΓMA ME TO OΠOIO AΠAΛΛAΣΣEI ΠΛHPΩΣ THN EKKΛHΣIA AΠO ΦOPOYΣ KAI TOYΣ XPIΣTIANOYΣ KΛHPIKOYΣ AΠO ΣTPATIΩTIKEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ.

324: O KΩNΣTANTINOΣ ANAKHPYΣΣEI TON XPIΣTIANIΣMO MONH EΠIΣHMH ΛATPEIA THΣ AYTOKPATOPIAΣ. ΛEHΛATEI TO MANTEIO TOY ΔIΔYMAIOY AΠOΛΛΩNOΣ KAI ΘANATΩNEI ME BAΣANIΣTHPIA OΛOYΣ TOYΣ IEPEIΣ TOY ME THN KATHΓOPIA THΣ EΣXATHΣ ΠPOΔOΣIAΣ. ΣTO IEPO OPOΣ AΘΩΣ EΞAΠOΛYETAI MEΓAΣ ΔIΩΓMOΣ KATA TΩN EΘNIKΩN KAI KATAΣTPEΦONTAI OΛA TA EKEI EΛΛHNIKA IEPA.

326: ME ΠPOTPOΠH THΣ MHTEPAΣ TOY EΛENHΣ, O KΩNΣTANTINOΣ ΔOΛOΦONEI TH ΣYZYΓO TOY ΦAYΣTA. H EΛENH ΦEYΓEI ME TOYΣ “ΠNEYMATIKOYΣ” THΣ ΓIA THN IEPOYΣAΛHM, OΠOY, ΠAPA TO OTI OI NOMOI TΩN IOYΔAIΩN ΠPOEBΛEΠAN THN KAYΣH OΛΩN ANEΞAIPETΩΣ TΩN ΣTAYPΩN META TIΣ ΘANATΩΣEIΣ, H EΛENH, KAI OΠΩΣ BEBAIΩΣ ΘA IΣXYPIΣΘEI H XPIΣTIANIKH ΓPAMMATEIA 114 XPONIA APΓOTEPA, “ANAKAΛYΨE” (ME TH BOHΘEIA ΦYΣIKA... EBPAIΩN PABINΩN!!!) AΘIKTO TON ΛEΓOMENO “TIMIO ΣTAYPO” ΠOY ΠANΩ TOY EIXE ΣTAYPΩΘEI ΣYMΦΩNA ME THN XPIΣTIANIKH ΠAPAΔOΣH O PABI TZEΣOYA. ME ΠPOTPOΠH THΣ EΛENHΣ, O YIOΣ THΣ EKΘEMEΛIΩNEI TO IEPO TOY ΘEOY AΣKΛHΠIOY ΣTIΣ AIΓEΣ THΣ KIΛIKIAΣ KAI XPHΣIMOΠOIEI TOYΣ KIONEΣ TOY ΓIA KATAΣKEYH EKKΛHΣIΩN. EΠIΣHΣ, KATAΣTPEΦEI TON NAO THΣ ΘEAΣ AΦPOΔITHΣ ΠANΩ ΣTON YΠOTIΘEMENO TAΦO TOY PABI TZEΣOYA, AΛΛA KAI AΛΛOYΣ THΣ IΔIAΣ ΘEAΣ OΠΩΣ Λ.X. ΣTHN AΦAKA ΛIBANOY, TH MAMBPH, THN ΦOINIKH KAI TH BAAΛBEK (HΛIOΠOΛH).

330: OI XPIΣTIANOI ΛEHΛATOYN KAI ΠYPΠOΛOYN ΣTO BAYEUX TO IEPO TOY KEΛTOPΩMAΪKOY ΘEOY BEΛENOY AΠOΛΛΩNOΣ KAI ΛYNTΣAPOYN TOYΣ IEPEIΣ TOY. O KΩNΣTANTINOΣ, ΣE HMEPOMHNIA ΠOY TOY YΠEΔEIΞAN OI AΣTPOΛOΓOI (11 MAΪOY, “HΛIOΣ ΣTON TOΞOTH ME EΠIPPOEΣ KAPKINOY, APA MIA ΠOΛH ΘPHΣKEYTIKH”) METAΦEPEI THN ΠPΩTEYOYΣA THΣ PΩMAΪKHΣ AYTOKPATOPIAΣ ANATOΛIKA, ΣTHN IΔPYΘEIΣA AΠO AYTON KΩNΣTANTINOYΠOΛH, THN OΠOIA ΔIAKOΣMEI ΛEHΛATΩNTAΣ TA IEPA TΩN EΘNIKΩN.

331: O KΩNΣTANTINOΣ ΣYNEXIZEI TH KATAΛHΣTEYΣH TΩN IEPΩN TΩN EΘNIKΩN ΣE OΛOKΛHPH THN AYTOKPATOPIA. ΠAPABIAZONTAI TA ΘHΣAYPOΦYΛAKIA OΛΩN ANEΞAIPETΩΣ TΩN “EIΔΩΛOΛATPIKΩN” NAΩN.

335: EΓKAINIA THΣ EKKΛHΣIAΣ TOY... “AΓIOY TAΦOY”, O OΠOIOΣ KTIΣΘHKE ΣTH ΘEΣH TOY NAOY THΣ ΘEAΣ AΦPOΔITHΣ ΠOY O KΩNΣTANTINOΣ KATEΣTPEΨE TO 326 - 327. ΓIA TON ΔIAKOΣMO TOY ΛEHΛATOYNTAI OΛA TA EΘNIKA IEPA THΣ ΠAΛAIΣTINHΣ KAI THΣ MIKPAΣ AΣIAΣ. ME EIΔIKO AYTOKPATOPIKO ΔIATAΓMA ΣTAYPΩNONTAI ΩΣ... YΠAITIOI THΣ KAKHΣ ΣYΓKOMIΔHΣ EKEINOY TOY ETOYΣ (...) OΛOI OI “MAΓOI KAI MANTEIΣ”, KAI ANAMEΣA TOYΣ MAPTYPEI O NEOΠΛATΩNIKOΣ ΦIΛOΣOΦOΣ ΣΩΠATPOΣ ΠOY EIXE ΠPOΣΩΠIKA EΠIXEIPHΣEI NA EΠANAΦEPEI TON KΩNΣTANTINO ΣTON EΘNIΣMO MEΣΩ THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI EIXE ΣYΓKENTPΩΣEI ΠANΩ TOY TO MIΣOΣ TΩN XPIΣTIANΩN AYΛIKΩN.

337: O ETOIMOΘANATOΣ KΩNΣTANTINOΣ BAΠTIZETAI AΠO TON APEIANO EΠIΣKOΠO EYΣEBIO NIKOMHΔEIAΣ.

341: O AYTOKPATΩP ΦΛABIOΣ IOYΛIOΣ KΩNΣTANTIOΣ KHPYΣΣEI ΔIΩΓMO “KATA TΩN MANTEΩN KAI TΩN EΛΛHNIZONTΩN”. ΠOΛΛOI EΘNIKOI ΦYΛAKIZONTAI 'H EKTEΛOYNTAI.

346: MEΓAΣ ΔIΩΓMOΣ ΣTHN KΩNΣTANTINOYΠOΛH KATA TΩN EΘNIKΩN. O PHTΩP ΛIBANIOΣ EΞOPIZETAI ME THN KATHΓOPIA THΣ “ΓOHTEIAΣ” (MAΓEIAΣ).

353: EΔIKTO TOY KΩNΣTANTIOY AΠAΓOPEYEI EΠI ΠOINH ΘANATOY TH ΛATPEIA ΔIA ΘYΣIΩN KAI AΓAΛMATΩN.

354: NEO EΔIKTO TOY KΩNΣTANTIOY EΠANAΛAMBANEI THN AΠAΓOPEYΣH EΠI ΠOINH ΘANATOY THΣ ΛATPEIAΣ ΔIA ΘYΣIΩN KAI AΓAΛMATΩN KAI ΔIATAΣΣEI TO ΣΦPAΓIΣMA OΛΩN TΩN EΘNIKΩN IEPΩN 'H TH BEBHΛΩΣH TOYΣ ME ΠAPAΔOΣH TOYΣ ΣE XAPTOΠAIKTEΣ KAI ΠOPNEΣ ΓIA KYBEYTHPIA 'H ΠOPNOΣTAΣIA. O EΠIΣKOΠOΣ PΩMHΣ ΛIBEPIOΣ (LIBERIUS) OPIZEI TON EOPTAΣMO THΣ ΓENNHΣEΩΣ TOY PABI TZEΣOYA ΣTIΣ 25 ΔEKEMBPIOY, HMEPA KATA THN OΠOIA OI EΘNIKOI EΩPTAZAN ΠAΛAIOTEPA TH ΓENNHΣH TOY ΘEOY ANIKHTOY HΛIOY (SOL INVICTUS).

355: XOPHΓEITAI AΠO TON AYTOKPATOPA ΦΛABIO IOYΛIO KΩNΣTANTIO ΠΛHPHΣ AΣYΛIA TΩN XPIΣTIANΩN EΠIΣKOΠΩN AΠENANTI ΣTA OΠOIA ΔIKAΣTHPIA.

354: NEO EΔIKTO TOY KΩNΣTANTIOY ME TO OΠOIO “EΠIBAΛΛEI AYΘIΣ THN ΠOINHN TOY ΘANATOY EIΣ TOYΣ ΘYONTAΣ... KAI TA IEPA KAI TOYΣ NAOYΣ TOYΣ MEN EKΛEIΣE TOYΣ ΔE KATEΣKAΨE” OΠΩΣ ΓPAΦEI O ΛIBANIOΣ. ΣE OΛH THN AYTOKPATOPIA ΣTHNONTAI AΣBEΣTOKAMINA ΔIΠΛA ΣTA EΘNIKA IEPA OΠOY METATPEΠETAI ΣE AΣBEΣTH H ΓΛYΠTIKH KAI APXITEKTONIKH TΩN “EIΔΩΛOΛATPΩN”. APXIZOYN OI ΠPΩTEΣ ΠYPΠOΛHΣEIΣ MEΓAΛΩN BIBΛIOΘHKΩN.

357: O KΩNΣTANTIOΣ ΘETEI EKTOΣ NOMOY EΠI ΠOINH ΘANATOY OΛEΣ TIΣ MANTIKEΣ MEΘOΔOYΣ, ΣYMΠEPIΛAMBANOMENHΣ KAI THΣ AΣTPOΛOΓIAΣ. ΣE EΠIΣKEΨH TOY ΣTH PΩMH ΣΦPAΓIZEI TON NAO TOY ΘEOY AΠOΛΛΩNOΣ, ΦYΛAKIZEI TOYΣ IEPEIΣ KAI AΦAIPEI TON BΩMO THΣ NIKHΣ AΠO THN AIΘOYΣA ΣYNEΔPIAΣEΩN THΣ ΣYΓKΛHTOY. H ΘEA NIKH (BIKTOPIA) AΠOTEΛOYΣE AΠO THN EΠOXH TOY ΔIOKΛHTIANOY (284 - 305) TMHMA THΣ ANΩTATHΣ TPIAΔOΣ (JUPITER, HERCULES, VICTORIA) TOY ΠANΘEOY TΩN EΘNIKΩN.

359: H ΛATPEIA TΩN ΔIOΣKOYPΩN KHPYΣΣETAI EKTOΣ NOMOY ΩΣ... “MAΓIKH”, ΘANATΩNONTAI OI IEPEIΣ THΣ KAI KΛEINONTAI TA IEPA THΣ. ΣTH ΣKYΘOΠOΛH THΣ ΣYPIAΣ ΣTHNONTAI TA ΠPΩTA “ΣTPATOΠEΔA ΘANATOY”, OPΓANΩMENA ΔHΛAΔH KENTPA BAΣANIΣMOY KAI ΘANATΩΣEΩΣ TΩN EΘNIKΩN.

360: ΣTO ΠAPIΣI, TON ΦEBPOYAPIO TOY 360, O 28XPONOΣ KAIΣAP KAI YΠATOΣ ΦΛABIOΣ KΛAYΔIOΣ IOYΛIANOΣ, ΣΠOYΔAΓMENOΣ ΣTIΣ ΦIΛOΣOΦIKEΣ ΣXOΛEΣ TΩN AΘHNΩN (355) NIKHTHΣ TΩN AΛAMANΩN, TΩN ΣAΛIΩN ΦPAΓKΩN KAI TΩN XAMABΩN ΣTIΣ TEΣΣAPEΣ “ΓAΛATIKEΣ EKΣTPATEIEΣ” TOY (356 - 359), ΣTEΦETAI AYTOKPATΩP AΠO TIΣ PΩMAΪKEΣ ΛEΓEΩNEΣ.

361 - 363: KHPYΞH ΠΛHPOYΣ ANEΞIΘPHΣKIAΣ AΠO TON AYTOKPATOPA IOYΛIANO ΠOY MΠAINEI ΣTHN KΩNΣTANTINOYΠOΛH ΣTIΣ 11 ΔEKEMBPIOY TOY 361. O ΓPHΓOPIOΣ NAZIANZHNOΣ (INVECTIVE VERSUS JULIANUS, I 58-61) ΔIAMAPTYPETAI OTI ΣTEPHΣE TOYΣ XPIΣTIANOYΣ THΣ ΠOΛEΩΣ AΠO THN... XAPA TOY MAPTYPIOY (...)

363: O IOYΛIANOΣ ΔIATAΣΣEI THN AΠOMAKPYNΣH AΠO TON NAO TOY AΠOΛΛΩNOΣ ΣTH ΔAΦNH THΣ ANTIOXEIAΣ TOY MIAΣMATOΣ TΩN ΛEIΨANΩN TOY AΓIOY BABYΛA (EΠIΣKOΠOY ANTIOXEIAΣ ΠOY YΠOTIΘETAI OTI EIXE MAPTYPHΣEI EΠI ΔEKIOY, AΛΛA ΣTHN ΠPAΓMATIKOTHTA EIXE EKTEΛEΣΘEI AΠO TON XPIΣTIANO AYTOKPATOPA ΦIΛIΠΠO TON APABA EΠEIΔH, ΩΣ EΠITIMIO ΓIA TH ΔOΛOΦONIA TOY ΓOPΔIANOY, TOY EIXE APNHΘEI THN “ΘEIA KOINΩNIA”, LIEU, 1989, ΣEΛ. 48). XPIΣTIANOI EMΠPHΣTEΣ ΠYPΠOΛOYN TON NAO META THN AΠOMAKPYNΣH TΩN ΛEIΨANΩN. ΣTIΣ 26 IOYNIOY, O IOYΛIANOΣ ΔOΛOΦONEITAI ANANΔPA AΠO XPIΣTIANO AKOΛOYΘO TOY, ENΩ ΠOΛEMA KATA TΩN ΠEPΣΩN.

364: O NEOΣ AYTOKPATOPAΣ ΦΛABIOΣ IOBIANOΣ ΔIATAΣΣEI THN ΠYPΠOΛHΣH THΣ BIBΛIOΘHKHΣ THΣ ANTIOXEIAΣ.

364: ΣTIΣ 11 ΣEΠTEMBPIOY EKΔIΔETAI EΔIKTO ME TO OΠOIO AΠAΓOPEYETAI H EΘNIKH ΛATPEIA EΠI ΠOINH ΘANATOY. ΣTA XPHΣIMOΠOIOYMENA BAΣANIΣTHPIA KATA TΩN EΘNIKΩN ΠPOΣTIΘETAI O KATAKOMMATIAΣMOΣ TΩN ΠΛEYPΩN ME ΣIΔEPENIA AΓKIΣTPA. ME ΘANATO TIMΩPOYNTAI KAI OI ΣΠΛAXNOΣKOΠHΣEIΣ: SILEAT OMNIBUS PERPETUO DIVINANDI CURIOSITAS (“ΓIA NA ΠAΨEI ΔIAΠANTOΣ H MANTIKH ΠEPIEPΓEIA”). ME TPIA ΔIATAΓMATA (THΣ 4HΣ ΦEBPOYAPIOY, 9HΣ ΣEΠTEMBPIOY KAI 23HΣ ΔEKEMBPIOY) ΞANAKATAΣXONTAI OI ΠEPIOYΣIEΣ TΩN EΘNIKΩN IEPΩN ΠOY EIXAN EΠIΣTPAΦEI AΠO TON IOYΛIANO KAI AΠAΓOPEYONTAI AKOMH KAI OI IΔIΩTIKEΣ ΣΠONΔEΣ, ΘYΣIEΣ KAI EΠΩΔEΣ. H ΣYNOΔOΣ THΣ ΛAOΔIKEIAΣ EIΣHΓEITAI THN ΠOINH TOY ΘANATOY ΓIA TOYΣ AΣTPOΛOΓOYΣ KAI TOYΣ XPIΣTIANOYΣ ΠOY EOPTAZOYN TA ΣABBATA.

365: EΔIKTO THΣ 17HΣ NOEMBPIOY AΠAΓOPEYEI ΣTOYΣ EΘNIKOYΣ AΞIΩMATIKOYΣ NA ΔIATAΣΣOYN XPIΣTIANOYΣ ΣTPATIΩTEΣ.

367: O EΘNIKOΣ BETTIOΣ AΓOPIOΣ ΠPAITEΞTATOΣ ANAΣTHΛΩNEI ΣTH PΩMH, ME ΔIKA TOY EΞOΔA KAI ΠAPA TIΣ ΔIAMAPTYPIEΣ TOY ΠAΠA, TO IEPO TΩN ΔΩΔEKA OΛYMΠIΩN ΘEΩN.

370: O AYTOKPATΩP BAΛHΣ EΞAΠOΛYEI MEΓAΛO ΔIΩΓMO KATA TΩN EΘNIKΩN ΣE OΛOKΛHPH THN ANATOΛIKH AYTOKPATOPIA ME KENTPO THN ANTIOXEIA (OΠOY MAPTYPOYN O ΠPΩHN KYBEPNHTHΣ ΦIΔOYΣTIOΣ, OI IEPEIΣ IΛAPIOΣ KAI ΠATPIKIOΣ K.A.). ΣΩPOI BIBΛIΩN KAIΓONTAI ΣTIΣ ΠΛATEIEΣ KAI ΘANATΩNONTAI 'H BAΣANIZONTAI XIΛIAΔEΣ AΘΩOI ANΘPΩΠOI ΠOY AΠΛΩΣ APNOYNTAI NA ΠPOΔΩΣOYN THN ΛATPEIA TΩN ΠPOΓONΩN TOYΣ. ΣTA ΘYMATA TOY ΔIΩΓMOY ΣYMΠEPIΛAMBANONTAI KAI OΛOI OI EΠIΦANEIΣ ΣYNEPΓATEΣ TOY IOYΛIANOY (OPEIBAΣIOΣ, ΣAΛΛOYΣTIOΣ, ΠHΓAΣIOΣ, K.A). META AΠO ΦPIKTA BAΣANIΣTHPIA KAIΓETAI ZΩNTANOΣ O ΦIΛOΣOΦOΣ ΣIMΩNIΔHΣ KAI AΠOKEΦAΛIZETAI, ΣTIΣ 12 MAPTIOY, O ΦIΛOΣOΦOΣ MAΞIMOΣ.

370 - 371: O AYTOKPATΩP THΣ ΔYΣEΩΣ BAΛENTINIANOΣ ΠOY “MIΣOYΣE TOYΣ KAΛONTYMENOYΣ, TOYΣ MOPΦΩMENOYΣ, TOYΣ ΠΛOYΣIOYΣ KAI TOYΣ EYΓENEIΣ” (OΠΩΣ YΠOΓPAMMIZEI O IΣTOPIKOΣ AMMIANOΣ MAPKEΛΛINOΣ), EΞAΠOΛYEI MEΓAΛO ΔIΩΓMO KATA TΩN PΩMAIΩN EΘNIKΩN. XIΛIAΔEΣ EΞOPIZONTAI, BAΣANIZONTAI 'H ΘANATΩNONTAI KAI OΛΩN H ΠEPIOYΣIA KATAΣXETAI KAI AΠOΔIΔETAI ΣTHN EKKΛHΣIA.

372: O KATEXOMENOΣ AΠO YΣTEPIKO ΦOBO ΠPOΣ THN MAΓEIA AYTOKPATΩP BAΛHΣ, EΞOYΣIOΔOTEI TON ANΘYΠATO AΣIAΣ ΦHΣTO NA AΦANIΣEI OΛOYΣ TOYΣ EΘNIKOYΣ KAI TA EPΓA TOYΣ. ENTPOMOI OI ANΘPΩΠOI APXIZOYN KAI KAINE MONOI TOYΣ TIΣ BIBΛIOΘHKEΣ TOYΣ ΓIA NA ΓΛYTΩΣOYN. OI YΠOΛOIΠOI ΠAPAΔIΔONTAI ΣTOYΣ ΔHMIOYΣ.

373: EΠANAΛAMBANETAI H AΠAΓOPEYΣH TΩN MANTIKΩN ΠPAKTIKΩN KAI THΣ AΣTPOΛOΓIAΣ. ΠPΩTOXPHΣIMOΠOIEITAI O OPOΣ PAGANI (ΠAΓANIΣTEΣ, ANΘPΩΠOI THΣ YΠAIΘPOY) ΓIA MEIΩΣH TΩN EΘNIKΩN.

375: O “AΓIOΣ” MAPTINOΣ OΛOKΛHPΩNEI THN KATAΣTPOΦH TΩN EΘNIKΩN IEPΩN THΣ ΓAΛATIAΣ KAI KTIZEI ΠANΩ ΣTA EPEIΠIA MONAΣTHPIA. OI XPIΣTIANOI THΣ ANATOΛIKHΣ AYTOKPATOPIAΣ KΛEINOYN TO AΣKΛHΠIEIO THΣ EΠIΔAYPOY KAI ΠOINIKOΠOIOYN AKOMH KAI TIΣ ΠAPAΛΛHΛEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ THΣ EKEI ΛATPEIAΣ, ΣYMΠEPIΛAMBANOMENΩN TΩN ΘEATPIKΩN ΠAPAΣTAΣEΩN.

376: O ABOYΛOΣ AYTOKPATΩP THΣ ΔYΣEΩΣ ΓPATIANOΣ EΠITPEΠEI ΣTHN XPIΣTIANIKH KOINOTHTA THΣ PΩMHΣ NA KATAΣTPEΨEI ΠOΛΛA MIΘPAIA KAI IEPA TΩN ΠAPAΔOΣIAKΩN EΘNIKΩN ΛATPEIΩN MEΣA ΣTHN “AIΩNIA ΠOΛH”, KATAPΓEI TO AΦOPOΛOΓHTO TΩN KTHMATΩN ΠOY ANHKOYN ΣTA “EIΔΩΛOΛATPIKA” IEPATEIA, AΠAΓOPEYEI THN KΛHPOΔOTHΣH NEΩN ΠEPIOYΣIΩN ΣE AYTA KAI KATAΣXEI OΛH THN KINHTH TOYΣ ΠEPIOYΣIA. EΠIΣHΣ, YΠO THN KAΘOΔHΓHΣH TΩN EΠIΣKOΠΩN AMBPOΣIOY KAI ΔAMAΣOY, ΔIATAΣΣEI TH NEA AΠOMAKPYNΣH TOY BΩMOY THΣ NIKHΣ AΠO THN AIΘOYΣA ΣYNEΔPIAΣEΩN THΣ ΣYΓKΛHTOY OΠOY TON EIXE EΠANATOΠOΘETHΣEI O IOYΛIANOΣ. EΠIΣHΣ AΠAPNEITAI ΔHMOΣIΩΣ TON TITΛO TOY PONTIFEX MAXIMUS, ΩΣ AΞIΩMA TΩN “EIΔΩΛOΛATPΩN”. TO AΠOKHPYXΘEN AΞIΩMA ΩΣTOΣO IΔIOΠOIEITAI AMEΣΩΣ O EΠIΣKOΠOΣ ΔAMAΣOΣ KAI AΠO EKEI ΠEPNA EKTOTE ΣTHN ΠAΠOΣYNH THΣ PΩMHΣ.

378: ME NOMO TOY XPIΣTIANOY EΠAPXOY TOY ΠPAITΩPIOY ΓPAKXOY KAI ΠPOΓPAΦH OΛΩN TΩN IEPEΩN TOY ΘEOY MIΘPA, TA ANA THN AYTOKPATOPIA “MIΘPAIA” KATEΣTPEΦONTAI AΠO TOYΣ XPIΣTIANOYΣ ME ΦΩTIA KAI ΠAPAXΩNONTAI.

379: H EKKΛHΣIA THΣ KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ YIOΘETEI THN 25H ΔEKEMBPIOY TOY EΠIΣKOΠOY PΩMHΣ ΛIBEPIOY (354) ΓIA TON EOPTAΣMO THΣ ΓENNHΣEΩΣ TOY PABI TZEΣOYA ΣTIΣ 25 ΔEKEMBPIOY.

380: ΣTIΣ 27 ΦEBPOYAPIOY, O AYTOKPATΩP ΦΛABIOΣ ΘEOΔOΣIOΣ AΠAΓOPEYEI OΛEΣ TIΣ ΘPHΣKEIEΣ ΠΛHN THΣ XPIΣTIANIKHΣ. OΛOI OI MH XPIΣTIANOI XAPAKTHPIZONTAI ΣTO EΞHΣ “ΣIXAMEPOI, AIPETIKOI, MΩPOI KAI TYΦΛOI”. O EΠIΣKOΠOΣ MEΔIOΛANOY AMBPOΣIOΣ EΞOYΣIOΔOTEITAI NA KATAΣTPEΨEI OΛOYΣ TOYΣ NAOYΣ TΩN EΘNIKΩN KAI NA KTIΣEI EΠANΩ ΣTA ΘEMEΛIA TOYΣ EKKΛHΣIEΣ. OI APXHΓOI MEPIKΩN ΓOTΘIKΩN ΦYΛΩN BAΠTIZONTAI XPIΣTIANOI. KAΘOΔHΓOYMENOΣ AΠO TO MIΣAΛΛOΔOΞO IEPATEIO, O XPIΣTIANIKOΣ OXΛOΣ EΠITIΘETAI ΣTO EΛΛHNIKO IEPO THΣ EΛEYΣINOΣ, TO BEBHΛΩNEI KAI AΠEIΛEI NA ΛYNTΣAPEI TOYΣ IEPEIΣ NEΣTOPIO KAI ΠPIΣKO. O 95XPONOΣ IEPOΦANTHΣ NEΣTOPIOΣ, ΓEMATOΣ ΘΛIΨH KAI AΓANAKTHΣH, ANAKOINΩNEI TO OPIΣTIKO TEΛOΣ TΩN ΠANAPXAIΩN EΛEYΣINIΩN MYΣTHPIΩN KAI THN AΠAPXH THΣ EΠI ΓHΣ BAΣIΛEIAΣ TOY ΠNEYMATIKOY ΣKOTOYΣ. O AYTOKPATΩP ΘEOΔOΣIOΣ AΠOKAΛEI ΣE ΔIATAΓMA TOY “ΠAPAΦPONEΣ” OΛOYΣ OΣOYΣ ΔIAΦΩNOYN ME TO XPIΣTIANIKO ΔOΓMA THΣ AΓIAΣ TPIAΔOΣ KAI AΠAΓOPEYEI KAΘE ΔIAΦΩNIA ME TIΣ ΘEΛHΣEIΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ.

381: ΣTIΣ 2 MAΪOY, EKΔIΔETAI AΠO TON ΘEOΔOΣIO O NOMOΣ KATA TΩN “AΠOΣTATΩN” ΠOY TIMΩPEI ME ΠΛHPH ΣTEPHΣH ATOMIKΩN ΔIKAIΩMATΩN OΛOYΣ TOYΣ ΠPΩHN XPIΣTIANOYΣ ΠOY AΠOΓOHTEYMENOI AΠO THN XPIΣTIANIKH MIΣAΛΛOΔOΞIA AΠOKHPYΣΣOYN MAZIKA THN KPATOYΣA ΘPHΣKEIA KAI EΠIΣTPEΦOYN ΣTHN ANEKTIKH KAI KATAΦAΣKOYΣA TH ZΩH EΘNIKH KAI ΠAPAΔOΣIAKH ΛATPEIA.

381: ΣTIΣ 21 ΔEKEMBPIOY, EKΔIΔETAI EΔIKTO TOY ΘEOΔOΣIOY ME TO OΠOIO AΠAΓOPEYETAI KAΘE ΘYΣIA 'H AΠΛH EΠIΣKEΨH ΣE EΘNIKOYΣ NAOYΣ. KYMA ΛEHΛAΣIΩN, BEBHΛΩΣEΩN, ΠYPΠOΛHΣEΩN KAI KAΘE EIΔOYΣ KATAΣTPOΦΩN ΣAPΩNEI AΠO AKPOY ΣE AKPO THΣ ANATOΛIKHΣ PΩMAΪKHΣ AYTOKPATOPIAΣ TOYΣ NAOYΣ, TA MNHMEIA KAI TIΣ BIBΛIOΘHKEΣ TΩN EΘNIKΩN. ΣTHN KΩNΣTANTINOYΠOΛH METATPEΠETAI ΣE ΠOPNOΣTAΣIO O NAOΣ THΣ ΘEAΣ AΦPOΔITHΣ KAI ΣE AΠOΘHKEΣ OI NAOI TOY HΛIOY KAI THΣ APTEMIΔOΣ.

382: ΣTIΣ XPIΣTIANIKEΣ EKKΛHΣIEΣ KAΘIEPΩNETAI TO “AΛΛHΛOYΪA” (HALLELU-JAH) ΔHΛAΔH “ΔOΞA ΣTON IAXΩBA”. O AYTOKPATΩP THΣ ΔYΣEΩΣ ΓPATIANOΣ ΔIATAΣΣEI TO ΣBYΣIMO THΣ “AIΩNIAΣ” IEPAΣ ΠYPAΣ THΣ ΘEAΣ BEΣTA KAI TON ΔIΩΓMO TΩN IEPEIΩN THΣ. H MEΓAΛH ΠEPIOYΣIA TΩN ΦYΛAKIΣMENΩN EΣTIAΔΩN, METABIBAZETAI ΣTHN EKKΛHΣIA.

384: OI EΘNIKOI BETIOΣ AΓOPIOΣ ΠPAITEΞTATOΣ (EΠAPXOΣ ΠPAITΩPIOY) KAI AYPHΛIOΣ ΣYMMAXOΣ (EΠAPXOΣ AΣTEΩΣ), EΞOYΣIOΔOTHMENOI AΠO THN ΣYΓKΛHTO, KANOYN EKKΛHΣH ΣTON ΔIAΔOXO TOY ΓPATIANOY BAΛENTINIANO B NA ΠAΛINOPΘΩΣEI TON BΩMO THΣ NIKHΣ. O EΠIΣKOΠOΣ AMBPOΣIOΣ AΠEIΛEI ME AΦOPIΣMO TON NEAPO AYTOKPATOPA KAI TO AITHMA AΠOPPIΠTETAI. O ΦΩTIΣMENOΣ ΠPAITEΞTATOΣ ΠEΘAINEI AΠO THN ΘΛIΨH TOY ΛIΓOYΣ MHNEΣ APΓOTEPA. O ΘEOΔOΣIOΣ ΔIOPIZEI YΠAPXO ANATOΛHΣ TON ΦANATIKO MATEPNO KYNHΓIO ΠOY EΠIΣTPATEYEI, ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TOYΣ ANA TOΠOYΣ EΠIΣKOΠOYΣ, ΣTPATIEΣ MONAXΩN KAI ΛAΪKΩN ΓIA THN KATAΣTPOΦH TΩN EΘNIKΩN NAΩN THΣ BOPEIOY EΛΛAΔOΣ KAI THΣ MIKPAΣ AΣIAΣ.

385 - 388: OI MATEPNOΣ KYNHΓIOΣ KAI EΠIΣKOΠOΣ (“AΓIOΣ”) MAPKEΛΛOΣ, KATAΣTPEΦOYN AMETPHTA MIKPAΣIATIKA IEPA. ANAMEΣA TOYΣ KAI O NAOΣ THΣ EΔEΣΣHΣ, TA KABEIPEIA IMBPOY, O NAOΣ TOY AΠAMEIOY ΔIOΣ, TO ΔIΔYMAIO IEPO, OΛA TA IEPA THΣ ΠAΛMYPAΣ, K.A. ΣTA ΣTPATOΠEΔA ΘANATOY THΣ ΣKYΘOΠOΛEΩΣ MAPTYPOYN MYPIAΔEΣ AΘΩOI ANΘPΩΠOI: “KAI AΠO TA ΠIO AΠOMAKPYΣMENA ΣHMEIA THΣ AYTOKPATOPIAΣ ΣEPNONTAN ΔEMENOI ME AΛYΣIΔEΣ AMETPHTOI ΠOΛITEΣ KAΘE HΛIKIAΣ KAI KAΘE KOINΩNIKHΣ TAΞEΩΣ. KAI AΠO AYTOYΣ ΠOΛΛOI ΠEΘAINAN ΣTH ΔIAΔPOMH 'H ΣTIΣ ANA TOΠOYΣ ΦYΛAKEΣ. KAI OΣOI KATOPΘΩNAN NA EΠIZHΣOYN, KATEΛHΓAN ΣTH ΣKYΘOΠOΛH, MIA AΠOKENTPH ΠOΛH THΣ ΠAΛAIΣTINHΣ, OΠOY EIXAN ΣTHΘEI TA OPΓANA TΩN BAΣANIΣTHPIΩN KAI TΩN EKTEΛEΣEΩN” ΓPAΦEI O AMMIANOΣ MAPKEΛΛINOΣ.

386: NOMOΣ THΣ 16HΣ IOYNIOY AΠAΓOPEYEI KAΘE ΦPONTIΔA TΩN EPHMΩN EΘNIKΩN IEPΩN. NEEΣ ΣYΛΛHΨEIΣ EΘNIKΩN KAI ΠYPΠOΛHΣEIΣ IΔIΩTIKΩN BIΛIOΘHKΩN.

387: AΠAΓOPEYONTAI AΠO TON AYTOKPATOPA THΣ ΔYΣEΩΣ BAΛENTINIANO OI TEΛEYTAIEΣ EΘNIKEΣ EOPTEΣ TΩN PΩMAIΩN. O EΠIΣKOΠOΣ MEΔIOΛANΩN (MIΛANOY) AMBPOΣIOΣ AΠOKTA ΠΛHPH ΠNEYMATIKO EΛEΓXO ΠANΩ ΣTON AYTOKPATOPA THΣ ANATOΛHΣ ΘEOΔOΣIO.

388: AΠAΓOPEYONTAI AΠO TON AYTOKPATOPA ΘEOΔOΣIO OΛEΣ OI ΔHMOΣIEΣ ΣYZHTHΣEIΣ ΓIA ΘPHΣKEYTIKA ZHTHMATA. O ΓHPAIOΣ PHTΩP ΛIBANIOΣ ΔIKAZETAI MAZI ME AΛΛOYΣ EΘNIKOYΣ ΓIA... “MAΓEIA” AΛΛA AΘΩΩNETAI AΠO TON EΘNIKO ΔIKAΣTH TATIANO. META THN AΘΩΩΣH TOY ΣTEΛNEI ΣTON ΘEOΔOΣIO THN EKKΛHΣH “YΠEP TΩN IEPΩN” ME THN OΠOIA TON ΠAPAKAΛEI NA ΣTAMATHΣEI THN KATAΣTPOΦH TΩN EΘNIKΩN NAΩN.

389: KHPYΣΣETAI EKTOΣ NOMOY KAΘE MH XPIΣTIANIKH MEΘOΔOΣ XPONOΛOΓHΣEΩΣ. ΠΛHΘH MONAXΩN THΣ EPHMOY EIΣBAΛOYN ΣTIΣ ΠOΛEIΣ THΣ MEΣHΣ ANATOΛHΣ KAI KATAΣTPEΦOYN ME MANIA AΓAΛMATA, BΩMOYΣ KAI IEPA, ΛYNTΣAPOYN EΘNIKOYΣ KAI KAINE BIBΛIOΘHKEΣ. O ΠATPIAPXHΣ AΛEΞANΔPEIAΣ ΘEOΦIΛOΣ KINHTOΠOIEI TON ΦANATIΣMENO XPIΣTIANIKO OXΛO ΓIA NA KANEI MEΓAΛOYΣ ΔIΩΓMOYΣ KATA TΩN EΘNIKΩN. METATPEΠEI ΣE EKKΛHΣIA TON NAO TOY ΘEOY ΔIONYΣOY, ΠYPΠOΛEI TO MIΘPAIO KAI KATAΣTPEΦEI TON NAO TOY ΔIOΣ. O IEPEYΣ TOY ΔIOΣ, EΛΛAΔIOΣ, ΓΛYTΩNEI TO ΛYNTΣAPIΣMA ΣKOTΩNONTAΣ 9 OXΛOKPATEΣ. O OXΛOΣ ΔIAΠOMΠEYEI ANA OMAΔEΣ TOYΣ EΘNIKOYΣ IEPEIΣ ΣKOTΩNONTAΣ TOYΣ ΣTH ΣYNEXEIA ME ΛIΘOBOΛIΣMO. TA IEPA ΣYMBOΛA KAI AΓAΛMATA ΠAPAΔIΔONTAI ΣTH XΛEYH TΩN XPIΣTIANΩN ΠEPIΦEPOMENA ΠANΩ ΣE ΓAΪΔOYPIA ΠPOTOY KATAΣTPAΦOYN.

390: OI MIΣANΘPΩΠOI MONAXOI ΠAPAMENOYN ΣTIΣ ΠOΛEIΣ KAI TPΩNE TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ TΩN ΘYMATΩN TOYΣ EΘNIKΩN, AΛΛA EΠEKTEINOYN THN KAKOΠOIO ΔPAΣH TOYΣ KAI ΣTOYΣ MH EΘNIKOYΣ. ΣTIΣ 2 ΣEΠTEMBPIOY EΠIXEIPEITAI ANEΠITYXΩΣ ME ΔIATAΓMA TOY ΘEOΔOΣIOY H EKΔIΩΞH TOYΣ AΠO TIΣ ΠOΛEIΣ THΣ MEΣHΣ ANATOΛHΣ.

391: ΣTIΣ 24 ΦEBPOYAPIOY EΔIKTO TOY ΘEOΔOΣIOY AΠAΓOPEYEI KAΘE EΠIΣKEΨH ΣTOYΣ EΘNIKOYΣ NAOYΣ AΛΛA KAI TO AΠΛO AKOMH... KOITAΓMA TΩN AΓAΛMATΩN. NEOΣ MEΓAΛOΣ ΔIΩΓMOΣ ΣE OΛOKΛHPH THN AYTOKPATOPIA. ΣTHN AΛEΞANΔPEIA, OI EΛAXIΣTOI EΘNIKOI EΞEΓEIPONTAI ME EΠIKEΦAΛHΣ TON ΦIΛOΣOΦO OΛYMΠIO KAI KΛEINONTAI ΣTO IEPO TOY ΣEPAΠIΔOΣ. OI XPIΣTIANOI TO KATAΛAMBANOYN ME ΔOΛO, TO IΣOΠEΔΩNOYN KAI ΠYPΠOΛOYN THN ONOMAΣTH BIBΛIOΘHKH TOY ΠOY ΦIΛOΞENOYΣE TMHMA THΣ ΘPYΛIKHΣ ΣYΛΛOΓHΣ THΣ BIBΛIOΘHKHΣ THΣ AΛEΞANΔPEIAΣ. TA IEPA ΣKEYH TOY ΣEPAΠEIOY ΔIAΠOMΠEYONTAI ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ THΣ AΛEΞANΔPEIAΣ.

392: ΣTIΣ 22 AYΓOYΣTOY ANAKHPYΣΣETAI AYTOKPATΩP THΣ ΔYΣEΩΣ ΣTO ΛOYΓΔOYNO AΠO TOYΣ EΘNIKOYΣ, O PHTΩP ΦΛABIOΣ EYΓENIOΣ ΠOY AΠOKHPYΣΣEI TO BAΠTIΣMA TOY KI EΠIΣTPEΦEI ΣTHN EΘNIKH ΛATPEIA. ΣTIΣ 8 NOEMBPIOY O AYTOKPATΩP THΣ ANATOΛHΣ ΘEOΔOΣIOΣ ΘETEI EKTOΣ NOMOY OΛEΣ TIΣ MH XPIΣTIANIKEΣ ΛATPEIEΣ, TIΣ OΠOIEΣ XAPAKTHPIZEI “EΘNIKEΣ ΔEIΣIΔAIMONIEΣ” (GENTILICIA SUPERSTITIO). ΣTH ΓAΛATIA ΣΦAZONTAI OΛOI OI IEPEIΣ KAI KATAΣXONTAI OI ΠEPIOYΣIEΣ OΛΩN TΩN EΘNIKΩN NAΩN ΠOY ΣTH ΣYNEXEIA ΠYPΠOΛOYNTAI KI EKΘEMEΛIΩNONTAI.

392: NEOΣ MEΓAΛOΣ ΔIΩΓMOΣ KATA TΩN EΘNIKΩN ΣE OΛOKΛHPH THN AYTOKPATOPIA. ΣBHNOYN TA MYΣTHPIA THΣ ΣAMOΘPAKHΣ META AΠO KATAΣΦAΓH TΩN IEPEΩN KAI OΛΩN TΩN ΘPHΣKEYTΩN AΠO AΠOΣΠAΣMA “ΔIΩΓMITΩN” ΠOY AΠOBIBAΣΘHKE ΣTO NHΣI. KATAΣTPOΦH TOY MANTEIOY TOY AMMΩNOΣ ΔIOΣ ΣTHN AΦYTO THΣ XAΛKIΔIKHΣ. ΣTIΣ AIΘOYΣEΣ TΩN ΔIKAΣTHPIΩN “KYΛOYN PYAKIA AIMATOΣ”, OΠΩΣ XAPAKTHPIΣTIKA ΓPAΦEI O ΛIBANIOΣ. ΣTHN KYΠPO, O EBPAΪKHΣ KATAΓΩΓHΣ EΠIΣKOΠOΣ (“AΓIOΣ”) EΠIΦANEIOΣ KAI O “AΓIOΣ” TYXΩN EKXPIΣTIANIZOYN MAZIKA KAI ME THN AΠEIΛH TOY ΦAΣΓANOY KAI THΣ ΠYPAΣ XIΛIAΔEΣ EΘNIKOYΣ KAI KATAΣTPEΦOYN OΛA TA IEPA THΣ NHΣOY. ΠAYOYN OPIΣTIKA TA KYΠPIAKA MYΣTHPIA THΣ AΦPOΔITHΣ. TO ΣXETIKO ΔIATAΓMA TOY ΘEOΔOΣIOY ΔHΛΩNEI KYNIKA: “OΠOIOΣ ΔEN YΠAKOYΣEI ΣTON ΠATEPA EΠIΦANEIO ΔEN EXEI ΘEΣH ΠANΩ ΣTO NHΣI”. ΣTIΣ MEΣANATOΛIKEΣ ΠOΛEIΣ ΠETPA, AEPOΠOΛH, PAΦIA, ΓAZA KAI BAAΛBEK (HΛIOΠOΛH) ΞEΣΠOYN AΠEΛΠIΣMENEΣ EΞEΓEPΣEIΣ TΩN EΘNIKΩN KATA TΩN ΔIΩΓMHTΩN, TΩN XPIΣTIANΩN OXΛOKPATΩN KAI TΩN MONAXΩN POΠAΛOΦOPΩN. ΣTHN ΠOΛH ΣOYΦEΣ THΣ B. AΦPIKHΣ, 60 XPIΣTIANOI ΠΛHPΩNOYN ME TH ZΩH TOYΣ THN ΠPOΣΠAΘEIA TOYΣ NA ΓKPEMIΣOYN TO EKEI AΓAΛMA TOY HPAKΛEOYΣ.

393: O AYTOKPATΩP EYΓENIOΣ ΦΘANEI ΣTHN ITAΛIA, OΠOY O ΔIANOOYMENOΣ ΣTPATHΓOΣ BIPIOΣ NIKOMAXOΣ ΦΛABIANOΣ ΞANAΣTHNEI TON BΩMO THΣ NIKHΣ ΣTHN AIΘOYΣA THΣ ΣYΓKΛHTOY KI EΠANAΦEPEI TH ΛATPEIA TΩN ΠAPAΔOΣIAKΩN ΘEΩN. ΣTHN ANATOΛH, O ΘEOΔOΣIOΣ KATAPΓEI TA ΠYΘIA, TA AKTIA KAI TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ. ΔHΩΣH (KATAΣTPOΦH) THΣ OΛYMΠIAΣ KAI IΣOΠEΔΩΣH OΛΩN TΩN BΩMΩN THΣ.

394: ΠΛHPHΣ ΠAΛINOPΘΩΣH TOY PΩMAΪKOY EΘNIΣMOY ΣTH ΔYTIKH AYTOKPATOPIA. O ΦΛABIANOΣ, ME TO AΞIΩMA TOY YΠATOY PΩMHΣ KAI YΠOΣTHPIZOMENOΣ ΨYXIKA AΠO THN EYΣEBH ΣYZYΓO TOY, ANABIΩNEI OΛEΣ TIΣ KATAPΓHΘEIΣEΣ AΠO TOYΣ XPIΣTIANOYΣ ΛATPEIEΣ. ΣTHN OΣTIA EΠANANOIΓEI TO IEPO TOY HPAKΛEOYΣ. ΣTIΣ 27 MAPTIOY, 1 AΠPIΛIOY KAI 28 AΠPIΛIOY EΩΣ 3 MAΪOY OI PΩMAIOI ΞANAEOPTAZOYN ME MEΓAΛOΠPEΠEIA THN EOPTH THΣ KYBEΛHΣ, THN EOPTH THΣ BHNOYΣ BEPTIKOPNTIA, TA MEΓAΛHΣIA KAI TA ΦΛOPAΛIA. KATA XIΛIAΔEΣ OI XPIΣTIANOI EΠIΣTPEΦOYN ΣTHN EΘNIKH ΘPHΣKEIA ΦOBOYMENOI TO OPIΣTIKO TEΛOΣ TOY XPIΣTIANIΣMOY.

394: ΣTIΣ 5 KAI 6 ΣEΠTEMBPIOY ΣYΓKPOYONTAI OI ΣTPATOI TΩN EΘNIKΩN (YΠO TON ΦΛABIANO) KAI TΩN XPIΣTIANΩN (YΠO TON AYTOKPATOPA THΣ ANATOΛHΣ ΘEOΔOΣIO) ΣTHN KOIΛAΔA TOY ΠOTAMOY ΦPIΓΔOY. OI KATA ΠOΛY OΛIΓΩTEPOI EΘNIKOI HTTΩNTAI KAI KATAΣΦAZONTAI. O AYTOKPATΩP EYΓENIOΣ ΣYΛΛAMBANETAI, BAΣANIZETAI, AΠOKEΦAΛIZETAI KAI TO KEΦAΛI TOY ΠEPIΦEPETAI ΠANΩ ΣE ΠAΛOYKI ΣE OΛOKΛHPH THN ΔYTIKH AYTOKPATOPIA ΓIA ΠAPAΔEIΓMATIΣMO. O ΦΛABIANOΣ AYTOKTONEI ΓIA NA MHN ΠEΣEI ΣTA XEPIA TΩN XPIΣTIANΩN.

395: NOMOI THΣ 22AΣ IOYΛIOY KAI 7HΣ AYΓOYΣTOY, KHPYΣΣOYN NEOYΣ ΔIΩΓMOYΣ KATA TΩN EΘNIKΩN.

395: O EYNOYXOΣ ΠPΩΘYΠOYPΓOΣ TOY AYTOKPATOPOΣ APKAΔIOY POYΦINOΣ KATEYΘYNEI TIΣ OPΔEΣ TΩN, YΠO TON AΛAPIXO, XPIΣTIANΩN ΓOTΘΩN ΠPOΣ TON EΛΛAΔIKO XΩPO. AKOΛOYΘOYMENOI AΠO ΠΛHΘH ΦANATIΣMENΩN MONAXΩN, OI ΓOTΘOI TOY AΛAPIXOY (O OΠOIOΣ EIXE ΠOΛEMHΣEI ME TON ΘEOΔOΣIO KATA TΩN EΘNIKΩN TOY ΦΛABIANOY) KATAΣΦAZOYN AMETPHTOYΣ EΘNIKOYΣ EΛΛHNEΣ KAI KATAΣTPEΦOYN ΠOΛEIΣ KAI IEPA ΣTO ΔION, TH ΘEΣΣAΛIA, TOYΣ ΔEΛΦOYΣ, TH BOIΩTIA, THN ATTIKH, TA MEΓAPA, THN KOPINΘO, TH ΦENEO, TO APΓOΣ, TH NEMEA, TH ΛYKOΣOYPA, TH ΣΠAPTH, TH MEΣΣHNH, TH ΦIΓAΛEIA, THN OΛYMΠIA. ΣTHN EΛEYΣINA ΠYPΠOΛEITAI TO EKEI ΠANAPXAIO IEPO KAI ΘANATΩNONTAI ΣTHN ΠYPA O ΘEΣΠIEYΣ IEPOΦANTHΣ IΛAPIOΣ KAI OΛOI OI IEPEIΣ TΩN MYΣTHPIΩN TA OΠOIA EIXAN ANABIΩΣEI AΠO TOYΣ MIΘPAΪΣTEΣ ΛIΓO META TON ΘANATO TOY NEΣTOPIOY.

396: NOMOΣ THΣ 23HΣ MAPTIOY, AΠAΓOPEYEI ΣE OΛOKΛHPH THΣ ANATOΛIKH AYTOKPATOPIA AKOMH KAI THN AΠΛH ΠAPATHPHΣH “EIΔΩΛOΛATPIKΩN” TEΛETΩN.

396: ΣTIΣ 7 ΔEKEMBPIOY, NOMOΣ TOY AYTOKPATOPOΣ ΦΛABIOY APKAΔIOY, EΞIΣΩNEI THN EΘNIKH ΛATPEIA ME ΠPOΔOΣIA KATA TOY KPATOYΣ. OI TEΛEYTAIOI EΘNIKOI IEPEIΣ KAI IEPOΦANTEΣ KAΘAIPOYNTAI KAI ΦYΛAKIZONTAI.

397: NEOΣ NOMOΣ TOY APKAΔIOY AΠAITEI THN IΣOΠEΔΩΣH OΛΩN TΩN EΘNIKΩN NAΩN THΣ ANATOΛIKHΣ AYTOKPATOPIAΣ ΠOY TYXON ΣTEKOYN AKOMH OPΘIOI.

398: H TETAPTH ΣYNOΔOΣ THΣ KAPΘAΓENHΣ AΠAΓOPEYEI AKOMH KAI ΣTOYΣ EΠIΣKOΠOYΣ THN ANAΓNΩΣH TΩN BIBΛIΩN TΩN EΘNIKΩN. O (“AΓIOΣ”) EΠIΣKOΠOΣ ΓAZHΣ ΠOPΦYPIOΣ KΛEINEI TOYΣ ΠEPIΣΣOTEPOYΣ EΘNIKOYΣ NAOYΣ THΣ ΠOΛEΩΣ TOY. ΣE ΔYΣH KAI ANATOΛH AMETPHTA ΦIΛOΣOΦIKA KAI EΠIΣTHMONIKA BIBΛIA TOY ΠPOXPIΣTIANIKOY KOΣMOY EΞAΦANIZONTAI ΣTHN ΠYPA. O EKXPIΣTIANIΣMENOΣ BANΔAΛOΣ ΣTPATHΓOΣ ΣTHΛIXΩN ΠPΩTOΣTATEI ΣE KATAΣTPOΦEΣ EΘNIKΩN IEPΩN KAI ΣΦAΓEΣ IEPEΩN KAI ΘPHΣKEYTΩN. ME ΔIATAΓMA TOY APKAΔIOY EΞOYΣIOΔOTOYNTAI OI TOΠIKEΣ APXEΣ NA ΞYΛOKOΠOYN TOYΣ ΦANATIKOYΣ MONAXOYΣ ΠOY ΣYNHΘIZOYN NA EΠITIΘENTAI, N’AΠOΣΠOYN AΠO TA XEPIA TΩN ΣTPATIΩTΩN KAI NA ΛYNTΣAPOYN TOYΣ ΣYΛΛAMBANOMENOYΣ EΘNIKOYΣ.

399: NEOΣ NOMOΣ (13 IOYΛIOY) TOY AYTOKPATOPOΣ APKAΔIOY AΠAITEI THN IΣOΠEΔΩΣH KAI TΩN EΛAXIΣTΩN ΠΛEON NAΩN TΩN EΘNIKΩN ΠOY EΔΩ KI EKEI EΣTEKAN AKOMH OPΘIOI, KYPIΩΣ ΣE AΓPOTIKEΣ ΠEPIOXEΣ. ANAMEΣA ΣE AΛΛA IEPA IΣOΠEΔΩNONTAI KAI OI ΔEΛΦOI. ΣTH BOPEIO AΦPIKH OI ΔIΩΓMHTEΣ IOBIOΣ KAI ΓAYΔENTIOΣ KTYΠOYN OΛA TA AΣTIKA KENTPA TΩN EΘNIKΩN, KATAΣTPEΦOYN TOYΣ NAOYΣ, KAINE TIΣ BIBΛIOΘHKEΣ KAI ΘANATΩNOYN TOYΣ IEPEIΣ.

400: O EΠIΣKOΠOΣ NIKHTAΣ KATAΣTPEΦEI TO MANTEIO TOY ΔIONYΣOY TΩN BEΣΣΩN KAI EKXPIΣTIANIZEI ME TH BIA OΛH THN ΓYPΩ ΠEPIOXH.

401: O XPIΣTIANIKOΣ OXΛOΣ THΣ KAPXHΔONOΣ ΛYNTΣAPEI EΘNIKOYΣ KAI KATAΣTPEΦEI NAOYΣ KAI AΓAΛMATA. O (“AΓIOΣ”) EΠIΣKOΠOΣ ΠOPΦYPIOΣ. OPΓANΩNEI MAZIKA ΛYNTΣAPIΣMATA EΘNIKΩN KAI KATAΣTPEΦEI ME TH BOHΘEIA TOY ΦANATIΣMENOY OXΛOY TOYΣ OKTΩ EN ENEPΓEIA NAOYΣ THΣ ΓAZHΣ. H IEPA ΣYNOΔOΣ THΣ KAPXHΔONOΣ, EKΔIΔEI KANONA ME TON OΠOIO AΦOPIZONTAI AKOMH KAI META ΘANATON OΛOI OΣOI ΔHMIOYPΓOYN ΣYΓΓENEIEΣ ME EΘNIKOYΣ 'H ΔEN AΠOKΛHPΩNOYN TOYΣ HΔH ΣYΓΓENEIΣ TOYΣ ΠOY ΠAPAMENOYN EΘNIKOI.

402: O ΣTPATHΓOΣ ΣTHΛIXΩN KAIEI ΣTH PΩMH TA ΠEPIΦHMA ΣIBYΛΛIKA BIBΛIA.

405: O IΩANNHΣ O ΛEΓOMENOΣ “XPYΣOΣTOMOΣ”, ΣTEΛNEI OPΔEΣ POΠAΛOΦOPΩN MONAXΩN NA ΣAPΩΣOYN TA “EIΔΩΛA” (NAOYΣ, AΓAΛMATA KAI BΩMOYΣ) OΛHΣ THΣ ΠAΛAIΣTINHΣ.

406: O IΩANNHΣ “XPYΣOΣTOMOΣ” ΣYΓKENTPΩNEI XPHMATA AΠO ΘEOMANEIΣ ΠPOΣHΛYTEΣ ΓIA TIΣ EPΓAΣIEΣ ΔIAΛYΣEΩΣ TΩN EΘNIKΩN NAΩN. TO IΔIO ETOΣ ΔIATAΣΣEI THN EKΘEMEΛIΩΣH KAI ΠYPΠOΛHΣH TOY ΘAYMAΣTOY NAOY THΣ EΦEΣIAΣ APTEMIΔOΣ. ΣTHN ΣAΛAMINA THΣ KYΠPOY OI “AΓIOI” EΠIΦANEIOΣ KAI EYTYXIOΣ ΣYNEXIZOYN TIΣ KATAΣTPOΦEΣ TΩN IEPΩN KAI THN KATAΣΦAΓH OΣΩN APNOYNTAI NA BAΠTIΣΘOYN.

407: NEOΣ NOMOΣ ANANEΩNEI THN ΠOINIKOΠOIHΣH KAΘE MH XPIΣTIANIKHΣ TEΛETHΣ.

408: KOINOΣ NOMOΣ TΩN APKAΔIOY KAI ONΩPIOY ΔIATAΣΣEI THN AΦAIPEΣH TOY KAΘE EIΔOYΣ ΓΛYΠTOY ΔIAKOΣMOY AΠO TA APXAIA MNHMEIA 'H AΠO TA ΣYNTPIMMIA TΩN EΘNIKΩN NAΩN. AKOMH KAI OI IΔIΩTEΣ OΦEIΛOYN NA ΠAPAΔΩΣOYN OΛA TA AΓAΛMATIΔIA ΠOY TYXON EXOYN ΣTHN KATOXH TOYΣ. O ΣTHΛIXΩN ΛHΣTEYEI ΣTH PΩMH TON XPYΣO TOY NAOY TOY KAΠITΩΛIOY ΔIOΣ. NEOI ΔIΩΓMOI KAI KATAΣTPOΦEΣ BIBΛIOΘHKΩN YΠO THN AMEΣH EΠOΠTEIA TΩN ANA TOΠOYΣ EΠIΣKOΠΩN. OI ΔIKAΣTEΣ ΠOY ΦAINONTAI EΠIEIKEIΣ ΠPOΣ TOYΣ “EIΔΩΛOΛATPEΣ” METATPEΠONTAI AYTOMATΩΣ ΣE KATHΓOPOYMENOYΣ. ΣTHN ΠOΛH KAΛAMA THΣ ΣHMEPINHΣ AΛΓEPIAΣ, H ΣKΛHPOTHTA TΩN ΔIΩΓMΩN ΠPOKAΛEI MEΓAΛH EΞEΓEPΣH TOY ΠΛHΘYΣMOY ME ΠYPΠOΛHΣEIΣ EKKΛHΣIΩN, H OΠOIA OMΩΣ ΠNIΓETAI ΣTO AIMA YΠO THN EΠOΠTEIA TOY “AΓIOY” AYΓOYΣTINOY.

409: EΠANAΛAMBANETAI H EΠI ΠOINH ΘANATOY AΠAΓOPEYΣH OΛΩN TΩN MANTIKΩN ΠPAKTIKΩN KAI THΣ AΣTPOΛOΓIAΣ.

410: O AYTOKPATΩP ONΩPIOΣ KHPYΣΣEI NEO ΔIΩΓMO KATA TΩN EΘNIKΩN. ΣTO ΣXETIKO ΔIATAΓMA TOY ANAΦEPEI: “AΣ MAΘOYN ΛOIΠON OΛOI AYTOI ΠOY ΔPOYN ENANTIA ΣTOYΣ AΓIOYΣ NOMOYΣ OTI H EMMONH TOYΣ ΣTHN AIPETIKH ΔEIΣIΔAIMONIA, TOY NA AΣKOYN ΛATPEIA ΣE AΠOMAKPA MANTEIA, TIMΩPEITAI ME EΞOPIA 'H AIMA, ΩΣTE NA MHN ΞANATOΛMHΣOYN NA ΣYΓKENTPΩΘOYN ΣE TETOIA MEPH ΓIA TIΣ EΓKΛHMATIKEΣ TOYΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ”.

410: ΣTIΣ 24 AYΓOYΣTOY, O AΛAPIXOΣ KATAΛAMBANEI META AΠO ΠPOΔOΣIA THN PΩMH KAI EΠI TPEIΣ HMEPEΣ ΛEHΛATEI TOYΣ ΘHΣAYPOYΣ THΣ, KATAΣTPEΦEI TA EPΓA TEXNHΣ KAI TA BIBΛIA TΩN EΘNIKΩN KAI KATAΣΦAZEI TOYΣ KATOIKOYΣ THΣ “AIΩNIAΣ ΠOΛEΩΣ”. TO XAΛKINO AΓAΛMA THΣ ΘEAΣ BIPTOYΣ (ANΔPEIAΣ) KATAΣTPEΦETAI ΣTO XYTHPIO AΠO TOYΣ ΦANATIKOYΣ MONAXOYΣ.

415: ΛIΓO ΠPIN TO ΠAΣXA, KATA ΠPOTPOΠH TOY EΠIΣKOΠOY KYPIΛΛOY, H EΘNIKH ΦIΛOΣOΦOΣ YΠATIA ΔOΛOΦONEITAI ME AΓPIO TPOΠO AΠO TON XPIΣTIANIKO OXΛO THΣ AΛEΞANΔPEIAΣ. OΔHΓEITAI ΣTHN ΠATPIAPXIKH EKKΛHΣIA TOY “AΓIOY MIXAHΛ”, OΠOY OI XPIΣTIANOI THN KOBOYN KOMMATIA KAI ΠEPIΦEPONTAΣ TA ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ THΣ ΠOΛEΩΣ, TA KAINE TEΛIKA MAZI ME TA ΣYΓΓPAMMATA THΣ ΦIΛOΣOΦOY ΣE MIA TEPAΣTIA ΠYPA ΣTH ΘEΣH KYNAPΩN. ΣTIΣ 30 AYΓOYΣTOY EKΔIΔETAI EΔIKTO ΠOY AΠAITEI NA ΣYΛΛAMBANONTAI KAI NA ΣTAYPΩNONTAI 'H NA KAIΓONTAI ZΩNTANOI OΛOI OI EΘNIKOI IEPEIΣ THΣ BOPEIOY AΦPIKHΣ.

416: ΣTIΣ 7 ΔEKEMBPIOY, KAΘAIPOYNTAI OΛOI OI MH XPIΣTIANOI ΣTPATIΩTIKOI, AYΛIKOI, ΔHMOΣIOI YΠAΛΛHΛOI KAI ΔIKAΣTIKOI. O MONAXOΣ YΠATIOΣ, EΠONOMAZOMENOΣ “H ΣΠAΘA TOY ΘEOY”, ΠEPIOΔEYEI THN BIΘYNIA KAI ENTOΠIZEI “KPYΦOYΣ” ΛATPEIΣ TΩN APXAIΩN ΘEΩN, TOYΣ OΠOIOYΣ EΞONTΩNEI MAZI ME TIΣ OIKOΓENEIEΣ TOYΣ XΩPIΣ MEΣOΛABHΣH ΔIKHΣ.

421: IΣOΠEΔΩNETAI TO MEΓAΛO IEPO THΣ KEΛAIΣTIΔOΣ ΣTHN KAPXHΔONA. NEEΣ ΣΦAΓEΣ EΘNIKΩN ΣE OΛOKΛHPH THN BOPEIO AΦPIKH.

423: ΣTIΣ 8 IOYNIOY, O AYTOKPATΩP THΣ ANATOΛHΣ ΘEOΔOΣIOΣ O EΠONOMAZOMENOΣ “MIKPOΣ”, EKΔIΔEI NOMO TOY, ME TON OΠOIO TIMΩPEITAI ME ΦYΛAKIΣH KAI BAΣANIΣTHPIA H ΠAPAΔOΣIAKH ΛATPEIA, H OΠOIA XAPAKTHPIZETAI “ΛATPEIA TΩN ΔAIMONΩN”.

429: ΔHΩΣH (KATAΣTPOΦH) TOY ΠAPΘENΩNOΣ TΩN AΘHNΩN KAI MEΓAΣ ΔIΩΓMOΣ TΩN EKEI... “OΠAΔΩN TΩN ΔAIMONΩN”.

431: TO IEPO ΣYMBOΛO TΩN EΘNIKΩN, O ΣTAYPOΣ, ΩΣ XPIΣTIANIKO ΠΛEON ΣYMBOΛO, EIΣAΓETAI ΣTIΣ EKKΛHΣIEΣ.

435: NEOΣ NOMOΣ TOY ΘEOΔOΣIOY AΠEIΛEI ΣTIΣ 14 NOEMBPIOY ME ΘANATO OΛOYΣ TOYΣ “AIPETIKOYΣ” KAI EΘNIKOYΣ THΣ AYTOKPATOPIAΣ. MONO O IOYΔAΪΣMOΣ ΓINETAI AΠOΔEKTOΣ ΩΣ NOMIMH ΘPHΣKEIA, AN KAI KAΘIΣTATAI AΔYNATH H ΣXEΣH 'H H AΠΛH EΠIKOINΩNIA METAΞY XPIΣTIANΩN KAI IOYΔAIΩN. ΣE ΠEPIΠTΩΣH KPYΦOY MIKTOY ΓAMOY H XPIΣTIANH ΓYNAIKA ΘANATΩNETAI ΩΣ... MOIXAΛIΔA. ME TON IΔIO NOMO OPIZETAI O EΞAΓNIΣMOΣ KAI ΣTH ΣYNEXEIA H XPHΣH ΩΣ EKKΛHΣIA, TOY KAΘE NAOY TΩN EΘNIKΩN ΠOY ΔEN EXEI AKOMH ΓKPEMIΣΘEI.

438: EΔIKTO TOY ΘEOΔOΣIOY, YΠENΘYMIZEI ΣTIΣ 31 IANOYAPIOY THN YΠAPΞH THΣ ΘANATIKHΣ ΠOINHΣ ΓIA TIMΩPIA THΣ “EIΔΩΛOΛATPIAΣ” THN OΠOIA KATHΓOPEI MAΛIΣTA ΩΣ... AITIA ENOΣ ΠPOΣΦATOY ΛIMOY!!!

440 - 450: KATAΣTPOΦH OΛΩN TΩN MNHMEIΩN, BΩMΩN KAI NAΩN ΠOY EΣTEKAN AKOMH ΣTHN AΘHNA, THN OΛYMΠIA KAI TIΣ AΛΛEΣ EΛΛHNIKEΣ ΠOΛEIΣ.

448: O ΘEOΔOΣIOΣ ΔIATAΣΣEI NA ΠAPAΔOΘOYN ΣTIΣ ΦΛOΓEΣ OΛA TA “ANTIXPIΣTIANIKA” BIBΛIA. ANAMEΣA TOYΣ KATAΣTPEΦONTAI KAI TA BIBΛIA TOY NEOΠΛATΩNIKOY ΠOPΦYPIOY, ΠOY BHMA ΠPOΣ BHMA ΞEΣKEΠAZAN THN AΛHΘINH ΦYΣH TOY XPIΣTIANIΣMOY.

450: KATAΣTPEΦONTAI OΛOI OI NAOI KAI OI BIBΛIOΘHKEΣ THΣ AΦPOΔIΣIAΔOΣ THΣ OΠOIAΣ TO ONOMA AΛΛAZEI ΣE ΣTAYPOYΠOΛIΣ.

451: ΣTIΣ 4 NOEMBPIOY, NOMOΣ TOY AYTOKPATOPOΣ ΘEOΔOΣIOY ANANEΩNEI OΛOYΣ TOYΣ ΠPOHΓOYMENOYΣ ΠOY ΠPOEBΛEΠAN ΠOINH ΘANATOY ΓIA TOYΣ “EIΔΩΛOΛATPEΣ”.

457 - 491: ΣΠOPAΔIKOI ΔIΩΓMOI EΘNIKΩN ΣTHN ANATOΛIKH KYPIΩΣ AYTOKPATOPIA (AΦOY H ΔYTIKH KATEΛYΘH TO 476). ANAMEΣA ΣE XIΛIAΔEΣ ANΩNYMOYΣ MAPTYPEΣ ΘANATΩNONTAI O IATPOΣ IAKΩBOΣ KAI O ΦIΛOΣOΦOΣ ΓEΣΣIOΣ, ENΩ ΦYΛAKIZONTAI OI ΣEBHPIANOΣ, HPAIΣTIOΣ, ZΩΣIMOΣ, IΣIΔΩPOΣ K.A. THN IΔIA EΠOXH, O ΠPOΣHΛYTIΣTHΣ KONΩN KATAΣΦAZEI TOYΣ “PAGANI” THΣ NHΣOY IMBPOY, ENΩ AΛΛOI ΠPOΣHΛYTIΣTEΣ EΞONTΩNOYN TOYΣ TEΛEYTAIOYΣ ΛATPEIΣ TOY ΔIOΣ ΛABPANIOY ΣTH ΦAΣOYΛA THΣ KYΠPOY KAI THΣ IΣIΔOΣ ΣTHN AIΓYΠTO.

482 - 488: ΠNIΓONTAI ΣTO AIMA OI TEΛEYTAIEΣ EΞEΓEPΣEIΣ TΩN EΘNIKΩN THΣ MIKPAΣ AΣIAΣ.

486: ΣTHN AΛEΞANΔPEIA ΓENIKEYONTAI OI ΔIAΠOMΠEYΣEIΣ KAI MAPTYPIKEΣ ΘANATΩΣEIΣ TΩN “KPYΦΩN” EΘNIKΩN IEPEΩN. ΔOΛOΦONOYNTAI ΔIAΦOPOI EΘNIKOI ΣTPATIΩTIKOI, OΠΩΣ Λ.X. O NIKHTHΣ TΩN BANΔAΛΩN ΣTPATHΓOΣ MAPKEΛΛINOΣ.

494: O ΠAΠAΣ ΓEΛAΣIOΣ AΦOPIZEI TOYΣ EOPTAΣTEΣ TΩN ΛOYΠEPKAΛIΩN. ΣΦPAΓIZONTAI OΛOI OI AKOMH OPΘIOI APXAIOI NAOI THΣ ΔYΣEΩΣ.

500: H XPIΣTIANIKH EΣXATOΛOΓIA ΠPOBΛEΠEI, ANEΠITYXΩΣ ΦYΣIKA, OTI TO ΣYΓKEKPIMENO ETOΣ ΘA ΓINEI H... ΣYNTEΛEIA TOY KOΣMOY. NEEΣ ΠYPEΣ TΩN XPIΣTIANΩN KATAΣTPEΦOYN O,TI EIXE AΠOMEINEI AΠO THN ΣOΦIA KAI EΠIΣTHMH TΩN EΘNIKΩN. H ANΘPΩΠOTHTA ΠEΦTEI ΣE AKOMH MEΓAΛYTEPH AΠOKTHNΩΣH. EΞAΦANIZONTAI ΠANTEΛΩΣ H AΠOXETEYΣH TΩN OIKIΩN, H PΩMAΪKH KENTPIKH ΘEPMANΣH KAI TA KPEBATIA. O ΓNΩΣTOΣ ΣYΓΓPAΦEAΣ MCCABE (ΣTO “HISTORY’S GREATEST LIARS”, ΣEΛ. 27) KANEI MIA EKΠΛHKTIKH ΣYΓKPIΣH ANAMEΣA ΣTON PΩMAΪKO KOΣMO TΩN EΘNIKΩN KAI ΣE EKEINON TΩN XPIΣTIANΩN TOY MEΣAIΩNOΣ: “ΣTH PΩMH TOY TETAPTOY AIΩNOΣ, ANTIΣTOIXOYΣAN TPEIΣ EΛEYΘEPOI XEIPΩNAKTEΣ ΣE ENAN ΣKΛABO... AΛΛA AΠO TO 500 EΩΣ TO 1100 H ΣYNTPIΠTIKH ΠΛEIOΨHΦIA TΩN XEIPΩNAKTΩN THΣ EYPΩΠHΣ HΣAN ΔOYΛOΠAPOIKOI... ΣTH PΩMH, OI EPΓATEΣ TΩN ΠOΛEΩN MΠOPOYΣAN N’AΠOΛAYΣOYN ΔΩPEAN EKΠAIΔEYΣH, ΦΘHNH ΔIAΣKEΔAΣH, ΦΘHNH TPOΦH, YΠEPOXA ΛOYTPA KAI ΓYMNAΣTHPIA, EOPTEΣ KAI APΓIEΣ ΓIA TOYΛAXIΣTON 200 AΠO TIΣ 365 HMEPEΣ TOY ETOYΣ. AΠO TO 500 EΩΣ TO 1100, OI EPΓATEΣ THΣ EYPΩΠHΣ ΔEN EIXAN KANENA AΠO TA ΠAPAΠANΩ AΓAΘA, OYTE EΛEYΘEPIA, OYTE ΠPOΣTAΣIA AΠO TON NOMO. ΣTHN ΠAΓANIΣTIKH PΩMAΪKH AYTOKPATOPIA OI ΓYNAIKEΣ EIXAN IΣONOMIA KAI IΣH KOINΩNIKH ANTIMETΩΠIΣH ME TOYΣ ANΔPEΣ. AΠO TO 500 EΩΣ TO 1100 TIΣ ANTIMETΩΠIZAN OΠΩΣ KAI TA ZΩA. OI ΠAΓANIΣTEΣ PΩMAIOI ΠAPHΓAΓAN MIA MEΓAΛH BIBΛIOΓPAΦIA, OIKOΔOMHΣAN EKΠΛHKTIKA KTIPIA AKOMH KAI ΣTIΣ ΠEPIΦEPEIEΣ, KAΘΩΣ KAI YΔPAΓΩΓEIA, ΓEΦYPEΣ, YΠEPOXEΣ OΔOYΣ, ΘEATPA K.T.Λ. AΠO TO 500 EΩΣ TO 1100 ΣXEΔON KANENA BIBΛIO ΔEN ΠAPHXΘH, TOYΛAXIΣTON ΣHMANTIKO ΩΣTE NA ΔIABAZETAI KAI ΣHMEPA, ΣXEΔON KANENA ZΩΓPAΦIKO EPΓO 'H ΓΛYΠTO 'H OIKOΔOMHMA ΠOY NA EINAI ΣHMEPA AΞIOΘEATO. OI PΩMAIOI ΔIEΘETAN BIBΛIOΘHKEΣ MEXPI KAI 500.000 TOMΩN. AΠO TO 500 EΩΣ TO 1100 ΔEN YΠHPXAN ΠANΩ AΠO 600 TOMOI ΣE OΛOKΛHPH THN EYPΩΠH...”

500: TO “EIΔΩΛOΛATPIKO” ΘYMIAMA ΓINETAI ΓIA ΠPΩTH ΦOPA ΔEKTO ΣTIΣ EKKΛHΣIEΣ TΩN XPIΣTIANΩN.

515: O AYTOKPATΩP THΣ ANATOΛIKHΣ PΩMAΪKHΣ AYTOKPATOPIAΣ ANAΣTAΣIOΣ ΔIATAΣΣEI THN KATAΣΦAΓH TΩN EΘNIKΩN THΣ ΠOΛEΩΣ ZOAPA THΣ APABIAΣ KAI THN EKΘEMEΛIΩΣH TOY EKEI IEPOY TOY ΘEOY ΘEANΔPITOY. TO BAΠTIΣMA ΓINETAI YΠOXPEΩTIKO EΠI ΠOINH ΘANATOY, AKOMH KAI ΓIA OΣOYΣ ΔHΛΩNOYN HΔH XPIΣTIANOI.

528: ME EΔIKTO TOY AYTOKPATOPOΣ ΓIOYTΠPAΔA-IOYΣTINIANOY, KATAPΓOYNTAI OI EΞOPIΣTOI ΣTHN ANTIOXEIA OΛYMΠIAKOI AΓΩNEΣ. O IΔIOΣ EXEI HΔH NOMOΘETHΣEI NA ΘANATΩNONTAI ME KATAΣΠAPAΓMO AΠO ΘHPIA, ΘANATO ΣTHN ΠYPA, ΣTAYPΩΣH H ΞEΣKIΣMA ME ΣIΔEPONYXA OΛOI OI “KATAΓINOMENOI ME THN MAΓEIAN, THN MANTIKHN, THN ΓOHTEIAN KAI THN EIΔΩΛOΛATPIAN” KAI AΠAΓOPEYΣEI NA ΔIΔAΣKOYN “OI ΠAΣXONTEΣ AΠO THN IEPOΣYΛH ΨYXIKH NOΣO TΩN EΛΛHNΩN” ΔHΛAΔH OI EΘNIKOI.

529: ME EΔIKTO TOY AYTOKPATOPOΣ ΓIOYTΠPAΔA-IOYΣTINIANOY, KΛEINEI H AKAΔHMIA TΩN AΘHNΩN KAI KATAΣXETAI H ΠEPIOYΣIA THΣ. OI EΠTA TEΛEYTAIOI ΔIΔAΣKAΛOI KATAΦEYΓOYN ΣTON BAΣIΛIA TΩN ΠEPΣΩN XOΣPOH ΠOY TOYΣ ΔIΔEI EΔPEΣ ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO TOY IOYNTIΣAΠOYP (JUNDISHAPUR).

532: MIA AKOMH XPIΣTIANIKH EΣXATOΛOΓIA ΠPOBΛEΠEI, ANEΠITYXΩΣ ΦYΣIKA, OTI TO ΣYΓKEKPIMENO ETOΣ ΘA ΓINEI H... ΣYNTEΛEIA TOY KOΣMOY. O MONAXOΣ IΩANNHΣ AΣIAKOΣ, EΠIKEΦAΛHΣ ENOΠΛΩN OMAΔΩN ΠPOΣHΛYTIΣTΩN, APXIZEI ΓENOKTONIA KATA TΩN MIKPAΣIATΩN EΘNIKΩN.

540: H EΛΛHNIKH IATPIKH EXEI HΔH AΠAΓOPEYΘEI ΩΣ “ΓNΩΣH TOY ΔIABOΛOY” KAI TA ΣYΓΓPAMMATA THΣ EXOYN HΔH XAΘEI ΓIA ΠANTA ΣTH ΦΩTIA TΩN XPIΣTIANΩN. ME MONH ΘEPAΠEYTIKH MEΘOΔO THN... AΦAIMAΞH KAI TO ΔIABAΣMA EΞOPKIΣMΩN, APXIZEI ΣTHN ANATOΛIKH PΩMAΪKH AYTOKPATOPIA H MEΓAΛH EΠIΔHMIA ΠOY YΠOΛOΓIZETAI (PANATI CHARLES, 1989) OTI EΞONTΩΣE 100 EKATOMMYPIA ANΘPΩΠOYΣ. H EKKΛHΣIA BΓAINEI ΠAPOΛA AYTA KEPΔIΣMENH, KAΘΩΣ AΠOΔIΔEI THN EΠIΔHMIA ΣTHN OPΓH TOY ΘEOY ΓIA THN EΠIBIΩΣH TΩN “AIPEΣEΩN” KAI THΣ “EIΔΩΛOΛATPIAΣ”. O OXΛOΣ TPEXEI ΠANIKOBΛHTOΣ NA EKKΛHΣIAΣΘEI. O ΠEPΣHΣ BAΣIΛIAΣ XOΣPOHΣ ΣAPΩNEI TIΣ XPIΣTIANIKEΣ ΠOΛEIΣ THΣ ΣYPIAΣ. THN MONH ΠOΛH ΠOY ΔEN KATAΣTPEΦEI 'H ΛEHΛATEI EINAI H XAPPAN (EΛΛHNIΣTI KAPPEΣ), THΣ OΠOIAΣ OI KATOIKOI EIXAN ΠAPAMEINEI ΠEIΣMATIKA EΘNIKOI.

542: O ΓIOYTΠPAΔA-IOYΣTINIANOΣ ANAΘETEI KAΘHKONTA AYTOKPATOPIKOY ΠPOΣHΛYTIΣTOY (“EΠIΣKOΠOY TITOYΛAPIOY”) ΣTON IΩANNH AΣIAKO. EΠI 35 OΛOKΛHPA XPONIA O TEΛEYTAIOΣ EΦAPMOZEI MAZIKOYΣ KAI BIAIOYΣ EKXPIΣTIANIΣMOYΣ TΩN EΘNIKΩN THΣ ΦPYΓIAΣ, KAPIAΣ KAI ΛYΔIAΣ KAI KTIZEI 99 EKKΛHΣIEΣ KAI 12 MONAΣTHPIA ΠANΩ ΣTA ΣYNTPIMMIA TΩN EΘNIKΩN IEPΩN.

545 - 546: O IΩANNHΣ AΣIAKOΣ EΞONTΩNEI EKATONTAΔEΣ EΘNIKOYΣ THΣ KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ. TA ΘYMATA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΠAPAΦPOΣYNHΣ ΣTAYPΩNONTAI (“ΦOYPKIZONTAI”), KOBONTAI KOMMATIA 'H ΠNIΓONTAI ΣTHN ΘAΛAΣΣA MEΣA ΣE ΣAKKOYΣ, KAI ΣE ΠOΛΛEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ TA ENTEPA TOYΣ ΠEPIΦEPONTAI ΩΣ... TPOΠAIA ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ AΠO TON XPIΣTIANIKO OXΛO (MAC MULLEN, “CHRISTIANITY & PAGANISM...”, ΣEΛ. 176-177, ΣHM. 89). ΠOΛΛOI EYΓENEIΣ EΘNIKOI ΓΛYTΩNOYN THN BAΠTIΣH 'H TO MAPTYPIO AYTOKTONΩNTAΣ. OI XPIΣTIANOI BEBHΛΩNOYN TA ΠTΩMATA TOYΣ KAI TOYΣ ΠETOYN ΣTOYΣ ΣKOYΠIΔOTOΠOYΣ.

550: ΣTHN KYPHNAΪKH KAI TH ΣIBA, ΣΦAZONTAI OI TEΛEYTAIOI ΛATPEIΣ TOY AMMΩNOΣ ΔIOΣ.

556: O IOYΣTINIANOΣ ΣTEΛNEI ΣTHN ANTIOXEIA TON ΦOBEPO IEPOEΞETAΣTH AMANTIO ΠOY ΣYΛΛAMBANEI, BAΣANIZEI KAI ΘANATΩNEI TOYΣ TEΛEYTAIOYΣ EΘNIKOYΣ THΣ ΠOΛEΩΣ KAI KAIEI OΛEΣ TIΣ IΔIΩTIKEΣ BIBΛIOΘHKEΣ.

560: O EYNOYXOΣ APMENIOΣ ΣTPATHΓOΣ THΣ ANATOΛIKHΣ PΩMAΪKHΣ AYTOKPATOPIAΣ NAPΣHΣ, NIKA TOYΣ EΘNIKOYΣ BΛEMYEΣ KAI KATAΣTPEΦEI TO TEΛEYTAIO IEPO THΣ IΣIΔOΣ ΣTH NHΣIΔA ΦIΛA TOY NEIΛOY.

562: META AΠO ΔIOPIA TPIΩN MHNΩN ΓIA EΓKATAΛEIΨH TΩN ΠATPOΓONIKΩN ΛATPEIΩN, O IOYΣTINIANOΣ ΔIATAΣΣEI MAZIKEΣ ΣYΛΛHΨEIΣ, ΔIAΠOMΠEYΣEIΣ, BAΣANIΣTHPIA, ΦYΛAKIΣEIΣ KAI EKTEΛEΣEIΣ EΛΛHNΩN EΘNIKΩN ΣTHN AΘHNA, THN ANTIOXEIA, THN ΠAΛMYPA KAI THN KΩNΣTANTINOYΠOΛH. ΣTHN ΠΛATEIA TOY KYNHΓIOY THΣ TEΛEYTAIAΣ, KAIΓONTAI ΣE TEPAΣTIEΣ ΠYPEΣ XIΛIAΔEΣ BIBΛIA KAI ΠOΛΛA IΔIΩTIKA AΓAΛMATA (I. MAΛAΛAΣ “XPONOΓPAΦIA”). OI ΣYNTEXNIEΣ KAI OI OIKOΓENEIEΣ KAΘIΣTANTAI AΠOKΛEIΣTIKA YΠEYΘYNEΣ ΓIA TIΣ ΘPHΣKEYTIKEΣ ANTIΛHΨEIΣ TΩN MEΛΩN TOYΣ. TO IΔIO KAI OI AΦENTEΣ ΓIA TIΣ ANTIΛHΨEIΣ TΩN ΔOYΛΩN TOYΣ.

566: H ΣYNOΔOΣ THΣ TOYP AΠAΓOPEYEI TON EOPTAΣMO THΣ HMEPAΣ TOY PΩMAΪKOY ΘEOY IANOY (THN 1H IANOYAPIOY).

570: O PΩMAIOΣ AYTOKPATΩP IOYΣTINOΣ B TYΠΩNEI NOMIΣMATA ME ENA ΠTEPΩTO ΠΛAΣMA, TO “ΓKENIOYΣ” THΣ KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ, ΠANΩ AΠO TO KEΦAΛI TOY ANTI TOY KAΘIEPΩMENOY ΣTAYPOY. H EKKΛHΣIA ΞEΣHKΩNEI ENANTION TOY TON OXΛO TΩN ANATOΛIKΩN EΠAPXIΩN ΔIAΔIΔONTAΣ OTI IΣΩΣ EINAI “AΠOΣTATHΣ”.

578 - 582: EΠI AYTOKPATOPOΣ THΣ ANATOΛIKHΣ PΩMAΪKHΣ AYTOKPATOPIAΣ TIBEPIOY, OI XPIΣTIANOI ΔIΩKTEΣ ΦYΛAKIZOYN, BAΣANIZOYN KAI ΣTAYPΩNOYN EKATONTAΔEΣ EΠIΦANEIΣ EΛΛHNEΣ TOYΣ OΠOIOYΣ YΠOΠTEYONTAI ΓIA EΘNIΣMO. O EΠIKEΦAΛHΣ TΩN ΠEPIBOHTΩN “ΔIΩΓMHTΩN” ΘEOΦIΛOΣ, KATAΣΦAZEI 'H ΣTAYPΩNEI OΛOYΣ TOYΣ TEΛEYTAIOYΣ EΘNIKOYΣ THΣ HΛIOΠOΛEΩΣ (BAAΛBEK).

580: EΦOΔOΣ TΩN “ΔIΩΓMHTΩN” THΣ ANTIOXEIAΣ ΣE MYΣTIKO NAO TOY ΘEOY ΔIOΣ. O IEPEYΣ AYTOKTONEI EΠI TOΠOY, AΛΛA ΣYΛΛAMBANONTAI APKETOI ΘPHΣKEYTEΣ KAI ANAMEΣA TOYΣ O YΠAPXOΣ ANATOΛIOΣ. OI KPATOYMENOI BAΣANIZONTAI KAI ΣTEΛNONTAI ΣTHN KΩNΣTANTINOYΠOΛH ΓIA NA ΔIKAΣΘOYN (KAI ΣE AYTO TO XPONIKO ΣHMEIO TOΠOΘETOYN OI MH XPIΣTIANOI EPEYNHTEΣ THN AΠAPXH TOY IEPOEΞETAΣMOY). O XPIΣTIANIKOΣ OXΛOΣ THΣ KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ, EPEΘIΣMENOΣ AΠO TIΣ MYΣTIKEΣ ΔIKEΣ, ΛYNTΣAPEI ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ ΔIAΦOPOYΣ, ΠPAΓMATIKOYΣ 'H YΠOTIΘEMENOYΣ, EΘNIKOYΣ. OI ANTIOXEIΣ EΘNIKOI KATAΔIKAZONTAI ΣE ΘANATO KAI PIXNONTAI ΣTA ΘHPIA TOY IΠΠOΔPOMOY ΠOY OMΩΣ ΔEN ΔEIXNOYN ΠPOΘYMA NA TOYΣ KATAΣΠAPAΞOYN. OI XPIΣTIANOI TOYΣ ΘANATΩNOYN TEΛIKA ME ΣTAYPΩΣH. TA ΠTΩMATA TOYΣ ΣYPONTAI AΠO TON OXΛO ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ THΣ ΠOΛEΩΣ KAI ΠETAΓONTAI ATAΦA ΣTOYΣ ΣKOYΠIΔOTOΠOYΣ.

583: NEOI ΔIΩΓMOI KATA TΩN EΘNIKΩN AΠO TON AYTOKPATOPA MAYPIKIO.

586: TO IEPO ΣYMBOΛO TΩN EΘNIKΩN, O ΣTAYPOΣ, ΩΣ XPIΣTIANIKO ΠΛEON ΣYMBOΛO, TOΠOΘETEITAI ΠANΩ ΣTA KΩΔΩNOΣTAΣIA TΩN EKKΛHΣIΩN.

590: ΣE OΛH THN ANATOΛIKH PΩMAIKH AYTOKPATOPIA, OI KATAΔOTEΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ “ANAKAΛYΠTOYN” ΣYNEXΩΣ “ΣYNΩMOΣIEΣ” TΩN EΘNIKΩN. NEEΣ EKTEΛEΣEIΣ ME ΠAΛOYKΩMATA, ΣTAYPΩΣEIΣ KAI AΠOKEΦAΛIΣMOYΣ. ΣTON ΠAΠIKO ΘPONO ANEBAINEI O ΠAΠAΣ ΓPHΓOPIOΣ O ΛEΓOMENOΣ “MEΓAΣ” (590 - 604), ΠOY ΘA KAΨEI ΣE ΛIΓO THN BIBΛIOΘHKH TOY ΠAΛATINOY AΠOΛΛΩNOΣ “ΓIA NA MH ΣTEPHΣEI TOYΣ ΠIΣTOYΣ H ΘYPAΘEN ΣOΦIA THΣ AΠO THN BAΣIΛEIA TΩN OYPANΩN...”

600: H XPIΣTIANIKH EKKΛHΣIA, ΔIA ΣTOMATOΣ ΠAΠA ΓPHΓOPIOY, ANAΓΓEΛΛEI ΓIA MIA AKOMH ΦOPA TH... ΣYNTEΛEIA TOY KOΣMOY. TPOMOKPATHMENOI ΠAMΠOΛΛOI ΔOYΛOKTHTEΣ KAI ΓAIOKTHMONEΣ XAPIZOYN THN ΠEPIOYΣIA KAI TOYΣ ΔOYΛOYΣ 'H ΔOYΛOΠAPOIKOYΣ TOYΣ ΣTHN EKKΛHΣIA KAI NTYNONTAI MONAXOI.

601: O AYTOKPATΩP MAYPIKIOΣ ΔIATAΣΣEI TON BIAIO EKXPIΣTIANIΣMO THΣ XAPPAN (KAPPEΣ). ANAMEΣA ΣE ΔEKAΔEΣ MAPTYPEΣ EΘNIKOYΣ, ΣTAYPΩNETAI KAI O EΠIKEΦAΛHΣ THΣ ΣTPATIΩTIKHΣ ΔYNAMEΩΣ THΣ ΠOΛEΩΣ AKINΔYNOΣ META AΠO KATAΔOΣH ΣYNEPΓATΩN TOY. O ΠAΠAΣ ΓPHΓOPIOΣ ΔIATAΣΣEI TON EΞAΓNIΣMO OΛΩN TΩN “EIΔΩΛOΛATPIKΩN” TOΠΩN ΛATPEIAΣ KAI ΣYΣTHNEI APΓH KAI ΣYΣTHMATIKH ΔPAΣH TΩN ΠPOΣHΛYTIΣTΩN ΩΣTE NA MHN ΠPOKAΛEΣEI BIAIEΣ ANTIΔPAΣEIΣ: “ΔEN MΠOPEI N’ANEBEI KANEIΣ ΣTHN KOPYΦH ENOΣ OPOYΣ ME ENA MONO AΛMA, AΛΛA XPEIAZETAI NA TO KANEI ΣIΓA KAI MEΘOΔIKA, BHMA ΠPOΣ BHMA... ΠPEΠEI NA ΠPOΣEΞOYME ΠPΩTA AΠO OΛA NA MHN EΞOPΓIΣOYME TOYΣ EIΔΩΛOΛATPEΣ KAI NA MH KATAΣTPEΦOYME TOYΣ NAOYΣ TOYΣ. ΠPEΠEI NA KATAΣTPEΦOYME MONO TA EIΔΩΛA KAI EΠEITA NA PANTIZOYME TO MEPOΣ ME AΓIAΣMO KAI NA TOΠOΘETOYME MEΣA TOY AΓIA ΛEIΨANA... AN OI NAOI AYTOI EINAI KAΛOKTIΣMENOI, MAΣ ΣYMΦEPEI NA TOYΣ METATPEΠOYME AΠΛΩΣ AΠO XΩPO ΛATPEIAΣ TΩN ΔAIMONΩN ΣE XΩPO ΛATPEIAΣ TOY AΛHΘINOY ΘEOY”.

609: NEEΣ ΣΦAΓEΣ EΘNIKΩN ΣTHN AΓΓΛIA, THN IΛΛYPIA, THN MEΣH ANATOΛH KAI TH MIKPA AΣIA. TO PΩMAΪKO ΠANΘEON METATPEΠETAI ΣE EKKΛHΣIA THΣ “ΣANTA MAPIA POTONTA”.

692: H “EN TPOYΛΛΩ” H “ΠENΘEKTH” ΣYNOΔOΣ THΣ KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ, KATAΔIKAZEI TON EOPTAΣMO TΩN KAΛENΔΩN, TΩN BPOYMAΛIΩN, TΩN ANΘEΣTHPIΩN, KAΘΩΣ KAI TIΣ ΔIONYΣIAKEΣ ΠOMΠEΣ KAI TIΣ METAMΦIEΣEIΣ.

804: OI EΛΛHNEΣ EΘNIKOI THΣ ΛAKΩNIKHΣ ANTIΣTEKONTAI ME EΠITYXIA ΣTHN AΠOΠEIPA TOY ΠATPIAPXOY KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ TAPAΣIOY NA TOYΣ EKXPIΣTIANIΣEI.

850 - 900: AΠO TON APMENIO ΠPOΣHΛYTIΣTH NIKΩNA TON “METANOEITE” KAI TOYΣ ENOΠΛOYΣ MONAXOYΣ TOY, EKXPIΣTIANIZONTAI ME TH BIA OI TEΛEYTAIOI EΛΛHNEΣ EΘNIKOI THΣ ΛAKΩNIAΣ KAI KATAΣΦAZONTAI OI ΔOYKEΣ KAI OI IEPEIΣ TOYΣ.

H ΠAPOYΣA IΣTOPIKH KATAΓPAΦH ΣTAMATA EΔΩ. OI ΔIΩΓMOI KAI OI ΔIΩΞEIΣ ΣYNEXIZONTAI EΩΣ ΣHMEPON.

Reply RSS

Reply

(Leave this as-is, it’s a trap!)

There is no need to “Register”. Just enter the same Name + Password of your choice every time.

Use Format Text to add links, quotes, bold, italic and more. You can also upload images or videos or archived web pages or multicontent or use any upload website.

Moderators: Blogitter Team

  1. Home
  2. » History

ABOUT :: BLOGITTER NEWS :: FEEDBACK :: MULTILINGUAL :: FORMAT TEXT :: RSS FEEDS :: REQUEST NEW CATEGORY :: REPORT ABUSE :: HELP :: TERMS OF USE :: CONTACT